4G - Unit 4. Our planet - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global


1. Complete the phrases with the words below. Tick the phrases that are used for describing differences. 2. Look at photos A and B and complete the description with the words below. 3. Read the Speaking Strategy and the task. Then write notes for your answer. Describe and compare the two photos, C and D. 4. Now do the task from exercise 3 using your notes.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the phrases with the words below. Tick the phrases that are used for describing differences.

(Hoàn thành các cụm từ với các từ bên dưới. Đánh dấu vào các cụm từ được sử dụng để mô tả sự khác biệt.)

both      can      contrast      first      obvious

photos      second      theme      unlike

1. Both _________________ show … ◻

2. In _________________ to the first photo, the second photo … ◻

3. In _________________ photos, there are … ◻

4. In the first photo …, but in the _________________ photo, … ◻

5. One _________________ difference is (that) … ◻

6. The common _________________ in the photos is … ◻

7. The _________________ photo shows …, whereas the second photo shows … ◻ 

8. _________________ the first photo, the second photo shows … ◻

9. You _________________ see … in both photos. ◻

Phương pháp giải:

- both: cả hai

- can: có thể

- contrast: đối lập

- first: thứ nhất

- second: thứ hai 

- obvious: rõ ràng

- photo: bức tranh

- theme: chủ đề

- unlike: không giống như

Lời giải chi tiết:

1. photos 2. contrast 3. both 4. second 5. obvious 6. theme 7. first 8. unlike 9. can

1. Both photos show … ◻

(Cả hai bức ảnh đều cho thấy…)

2. In contrast to the first photo, the second photo … 

(Trái ngược với bức ảnh đầu tiên, bức ảnh thứ hai…)

3. In both photos, there are … ◻

(Trong cả hai bức ảnh, có…)

4. In the first photo …, but in the second photo, … 

(Trong bức ảnh đầu tiên…, nhưng trong bức ảnh thứ hai,…)

5. One obvious difference is (that) … 

(Một sự khác biệt rõ ràng là (đó)…)

6. The common theme in the photos is … ◻

(Chủ đề chung trong các bức ảnh là…)

7. The first photo shows …, whereas the second photo shows … 

(Bức ảnh đầu tiên hiển thị…, trong khi bức ảnh thứ hai hiển thị…)

8. Unlike the first photo, the second photo shows … 

(Không giống như bức ảnh đầu tiên, bức ảnh thứ hai hiển thị…)

9. You can see … in both photos. ◻

(Bạn có thể thấy… trong cả hai bức ảnh.)

Bài 2

2. Look at photos A and B and complete the description with the words below.

(Nhìn vào ảnh A và B và hoàn thành mô tả bằng các từ bên dưới)

children      country      enjoying      fun      judging      jumping

must      see      shows      throwing      wearing

The first photo (1)_________________ two little girls. They are in the (2)_________________ walking on a path. It (3)_________________ be raining because the path is very wet and muddy. In the second photo I can (4)_________________ a man and a woman. They are playing in the snow.

Both photos show two people having (5)_________________ in bad weather. In the first photo, the girls are (6)_________________ in a puddle. In the second photo, the man is (7)_________________ a snowball at the woman. You can see trees in both photos. In both photos, the people are (8)_________________ warm coats. The obvious difference is that they are (9)_________________ in the first photo, but adults in the second. (10)_________________ by their expressions, I’d say they are (11)_________________ themselves.

Phương pháp giải:

- children (n): những đứa trẻ 

- country (n): vùng quê

- enjoy (v): tận hưởng

- fun (n): vui

- judge (n): đánh giá

- jump (n): nhảy 

- must (n): phải 

- see (n): nhìn thấy

- show (n): thể hiện

- throw (n): ném

- wear (n): mặc

Lời giải chi tiết:

1. shows 2. country 3. must 4. see 5. fun 6. jumping 7. throwing 8. wearing 9. children 10. judging 11. enjoying

The first photo (1) shows two little girls. They are in the (2) country, walking on a path. It (3) must be raining because the path is very wet and muddy. In the second photo I can (4) see a man and a woman. They are playing in the snow.

Both photos show two people having (5) fun in bad weather. In the first photo, the girls are (6) jumping in a puddle. In the second photo, the man is (7) throwing a snowball at the woman. You can see trees in both photos. In both photos, the people are (8) wearing warm coats. The obvious difference is that they are (9) children in the first photo, but adults in the second. (10) Judging by their expressions, I’d say they are (11) enjoying themselves.

Tạm dịch:

Bức ảnh đầu tiên chụp hai cô gái nhỏ. Họ đang ở vùng quê, đi trên một con đường. Trời chắc chắn đang mưa vì đường đi rất ướt và lầy lội. Trong bức ảnh thứ hai, tôi có thể thấy người đàn ông và một phụ nữ. Họ đang chơi trong tuyết.

Cả hai bức ảnh đều cho thấy hai người vui vẻ trong thời tiết xấu. Trong bức ảnh đầu tiên, cô gái đang nhảy trong một vũng nước. Trong bức ảnh thứ hai, người đàn ông đang ném một quả cầu tuyết vào người phụ nữ. Bạn có thể nhìn thấy cây trong cả hai bức ảnh. Trong cả hai bức ảnh, họ đều mặc áo ấm. Sự khác biệt rõ ràng là chúng là có những đứa trẻ trong bức ảnh đầu tiên, nhưng có người lớn trong bức ảnh thứ hai. Đánh giá qua biểu hiện của họ, tôi cho rằng người đó rất tận hưởng bản thân.

Bài 3

3. Read the Speaking Strategy and the task. Then write notes for your answer. Describe and compare the two photos, C and D.

(Đọc Chiến lược nói và nhiệm vụ. Sau đó viết ghi chú cho câu trả lời của bạn. Mô tả và so sánh hai ảnh C và D.)

1. First photo: Description ______________________________

2. Second photo: Description ____________________________

3. Obvious difference and similarities _____________________

4. How are the people feeling? __________________________

Lời giải chi tiết:

1. First photo: Description: many people, play in the snow.

(Ảnh đầu tiên: Mô tả: nhiều người, chơi trong tuyết.)

2. Second photo: Description: many people, go picnicking.

(Ảnh thứ hai: Mô tả: nhiều người, đi dã ngoại.)

3. Obvious difference and similarities 

(Sự khác biệt rõ ràng và điểm tương đồng)

- Obvious similarity: people enjoying outdoor activities

+ Photo 1: activities in the snow

+ Photo 2: gathering

(- Điểm giống nhau rõ ràng: mọi người thích hoạt động ngoài trời

+ Ảnh 1: các hoạt động trong tuyết

+ Ảnh 2: tụ họp)

- Obvious differences: trees and the weather

+ Photo 1: many trees - cold

+ Photo 2: leafless – cool, sunny

(- Sự khác biệt rõ ràng: cây cối và thời tiết

+ Ảnh 1: nhiều cây xanh - lạnh

+ Ảnh 2: trụi lá - râm mát, nhiều nắng)

4. How are the people feeling? relax, have a good time.

(Mọi người cảm thấy thế nào? thư giãn, có một thời gian tốt.)

Bài 4

4. Now do the task from exercise 3 using your notes.

(Bây giờ làm nhiệm vụ từ bài tập 3 bằng cách sử dụng các ghi chú của bạn.)

Lời giải chi tiết:

There are many people in the first picture. They are playing in the snow. The second picture has many people, too. They are going picnicking in the park.

Both photos show many people enjoying outdoor activities. In the first photo, they are taking part in different activities in the snow. In the second photo, the people are gathering to chat or eat some snack.

The second photo shows many trees, whereas the trees in the first picture are leafless. The obvious difference between two picture is the weather. It must be very cold in the first picture, so they are wearing warm clothes such as: jacket, coat,…but the weather is sunny and cool in the second. Even though I can’t see their emotions, I believe that they are relaxing and having a good time together. 

Tạm dịch:

Có rất nhiều người trong bức tranh đầu tiên. Họ đang chơi trong tuyết. Bức tranh thứ hai cũng có nhiều người. Họ đang đi dã ngoại trong công viên.

Cả hai bức ảnh cho thấy nhiều người thích thú với các hoạt động ngoài trời. Trong bức ảnh đầu tiên, họ đang tham gia các hoạt động khác nhau trong tuyết. Trong bức ảnh thứ hai, mọi người đang tụ tập để trò chuyện hoặc ăn một chút đồ ăn nhẹ.

Bức ảnh thứ hai cho thấy nhiều cây cối, trong khi những cây trong bức ảnh đầu tiên trụi lá. Sự khác biệt rõ ràng giữa hai bức tranh là thời tiết. Hình đầu tiên trời rất lạnh nên mọi người mặc quần áo ấm như: áo khoác, áo khoác… nhưng sang hình thứ hai trời nắng và mát mẻ. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của họ, tôi tin rằng họ đang thư giãn và có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • 4H - Unit 4. Our planet - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the zero conditional sentences with the correct form of the verbs in brackets. 2. Read the Writing Strategy. Then read the task below and the model text. Decide where the second paragraph should begin: A, B or C. 3. Add two phrases below to each group (A-D). Then tick the phrases that are in the model text. 4. Read the task and make a plan. 5. Write an article like the one in exercise 2. Use your notes from exercise 4 and include phrases from exercise 3.

 • 4F - Unit 4. Our planet - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the sentences with the correct form of the verbs below. 2. Read the text, ignoring the gaps. Answer the questions. 3. Read the Reading Strategy. Then match the phrases (A-I) with gaps 1-8 in the text. Check that each phrase fits the grammar of the sentence. There is one extra phrase.

 • 4E - Unit 4. Our planet - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Match words from box A with words from box B to make compound nouns. Write them below. 2. Complete the sentences with the particles below. You need to use three of them more than once. Are the sentences true (T) or false (F)? Check your answers at the bottom of the page. 3. Write the phrasal verbs which can replace the underlined words. Choose from the list below. 4. Use a dictionary to find four phrasal verbs with the base verb turn. Include short definitions.

 • 4D - Unit 4. Our planet - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the facts with the superlative form of the adjectives in brackets and the correct answer, a, b or c. 2. Complete the sentences with the correct superlative form of the adjectives in brackets. Then circle in or of. 3. Rewrite the sentences using too or enough and the adjective in brackets. Do not change the meaning. 4. Complete the dialogue. Use too or enough with the adjective in brackets or the superlative form.

 • 4C - Unit 4. Our planet - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Match the words below with definitions 1-10. 2. Label photos A and B with the natural disaster words from exercise 1. 3. Read the Listening Strategy. Then listen to two dialogues and answer the questions. Write the clues which gave you the answers. 4. Listen to four extracts. Match each extract with a natural disaster from exercise 1. 5. Listen again and choose the correct answers.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.