Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học trang 30 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Lý thuyết Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

1. Biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 30,31

Hãy thực hiện các phép chia sau đây:...Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân:...Hãy so sánh hai số hữu tỉ:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 31, 32

Cho hai hình vuông ABCD và AMBN như hình bên. Cho biết cạnh AM=1 dm. - Em hãy cho biết diện tích hình vuông ABCD gấp mấy lần diện tích hình vuông AMBN. - Tính diện tích hình vuông ABCD. - Hãy biểu diễn diện tích hình vuông ABCD theo độ dài đoạn AB.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 32

a) Tìm giá trị của x2 với x lần lượt bằng 2; 3; 4; 5; 10. b) Tìm số thực không âm x với x2 lần lượt bằng 4; 9; 16; 25; 100..Viết các căn bậc hai số học của: 16; 7; 10; 36..

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 33

a) Sử dụng máy tính cầm tay bấm liên tiếp các nút...Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 33

a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân: b) Trong các số thập phân vừa tính được, hãy chỉ ra các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 33

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 33

Tính:

Xem lời giải

Bài 4 trang 33

Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 34

Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

Xem lời giải

Bài 6 trang 34

Bác Thu thuê thợ lát gạch một cái sân hình vuông hết tất cả là 10 125 000 đồng. Cho biết chi phí cho 1 m2 (kể cả công thợ và vật liệu) là 125 000 đồng. Hãy tính chiều dài cạnh của cái sân.

Xem lời giải

Bài 7 trang 34

Tính bán kính của một hình tròn có diện tích là 9869 m2 (dùng máy tính cầm tay).

Xem lời giải

Bài 8 trang 34

Tìm số hữu tỉ trong các số sau:

Xem lời giải