Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Lý thuyết Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phép chia hết
Luyện tập 1 trang 73 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia 135 : (-9) và (-135): (-9) 2. Tính: a) (-63): 9; b) (-24): (-8).

Xem lời giải

2. Ước và bội
Luyện tập 2 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tìm các ước của -9; b) Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20.

Xem lời giải

Tranh luận trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a chia hết cho b và b chia hết cho a không? Bạn vuông:”Sao mà thế được!” Bạn tròn: “A ha, tớ vừa tìm thấy hai số như vậy đấy!...” Không biết tròn tìm được hai số nguyên nào nhỉ?

Xem lời giải

Bài 3.39 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính các thương: a) 297 :(-3);b) (-396): (-12);c) (-600): 15.

Xem lời giải

Bài 3.40 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42, -50; b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

Xem lời giải

Bài 3.41 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử

Xem lời giải

Bài 3.42 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.

Xem lời giải

Bài 3.43 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.

Xem lời giải