Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lý thuyết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội)

Lý thuyết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Quan sát hình 17.1, hãy xác định và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào hình 17.1, xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit và các dòng sông có tiềm năng phát triển thủy điện: sông Đà, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào số liệu trong bảng 17.2, hãy nhận xét sự chênh lệch về dân cư, xã hội của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 sgk địa lí 9

Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 sgk địa lí 9

Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 sgk địa lí 9

Vì sao việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?

Xem lời giải

Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng lãnh thổ phía bắc, chiếm 30,7% diện tích và 14,4% dân số cả nước (năm 2002).

Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm chung là chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình.

Xem chi tiết

Đặc điểm dân cư xã hội

Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người : Thái, Mường, Dao, Mông.

Xem chi tiết

Các chương, bài khác