Bài 2. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trang 90 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Câu hỏi mục 1 trang 90, 91

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ từ hộp. Hãy so sánh khả năng của các biến cố sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 91, 92

Gieo một con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất của các biến cố sau: A: “Mặt xuất hiện có 2 chấm” B: “Mặt xuất hiện có 3 chấm”

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 92, 93

Một bình có bốn quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau trong đó có 1 quả màu xanh, 1 quả màu vàng, 1 quả màu đỏ và 1 quả màu trắng. Lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ bình. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra

Xem chi tiết

Bài 1 trang 93

Một tấm bìa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau như Hình 1. Bạn Minh đặt tấm bìa nằm thẳng trên bàn, quay mũi tên ở tâm và quan sát xem khi dừng lại thì mũi tên chỉ vào ô nào Hãy so sánh xác suất xảy ra của các biến cố sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 93

Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại, trong đó chỉ có một thẻ đánh dấu là Thẻ may mắn. Bình lấy ra ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác suất biến cố thẻ lấy ra là thẻ may mắn.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 94

Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau

Xem chi tiết

Bài 4 trang 94

Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn. Biết mỗi bạn đều cùng có khả năng được chọn. Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 94

Lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trong 5 ngày đầu tháng 9/2021 của một hộ gia đình được cho ở biểu đồ sau. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong 5 ngày đó. Hãy tính xác suất của biến cố: ''Hộ gia đình sử dụng 10 kWh điện trong ngày được chọn''

Xem chi tiết