Bài 23. Ôn tập - Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng