Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác trang 55 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

a) Hình lăng trụ đứng tam giác:

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 55

Quan sát lăng kính, hộp đèn và hộp quà ở hình bên dưới. Cho biết các mặt bên của chúng là hình gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 55, 56

Hình nào sau đây có: a) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tam giác? b) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tứ giác?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 56

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước ba cạnh đáy là 2 cm, 3 cm, 4 cm và chiều cao 3,5 cm theo hướng dẫn sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 57

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong hình 6. Tìm độ dài các cạnh: a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a) b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b)

Xem lời giải

Bài 2 trang 57

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong Hình 7. a) Chỉ ra mặt đáy và mặt bên của mỗi hình lăng trụ b) Ở hình 7a, cạnh BE bằng các cạnh nào? Ở hình 7b, cạnh MQ bằng các cạnh nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 57

Tấm bìa ở Hình 8 có thể tạo lập thành một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Hãy cho biết độ dài hai cạnh góc vuông của đáy và chiều cao của lăng trụ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 57

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước như Hình 9

Xem lời giải

Bài 5 trang 58

Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi cạnh 5 cm và chiều cao 7 cm ( Hình 10)

Xem lời giải

Bài 6 trang 58

Từ tấm bìa như Hình 11 có thể tạo lập được hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang. Hãy cho biết chiều cao của hình lăng trụ đó.

Xem lời giải