Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ trang 18 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Lý thuyết Lũy thừa của một số hữu tỉ

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 18

Tính:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 19

Tìm số thích hợp thay vào dấu “?” trong các câu dưới đây:.....Tính:....

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 19,20

Tính và so sánh....Thay số thích hợp thay vào dấu “?” trong các câu sau:Để viết những số có giá trị lớn, người ta thường viết các số ấy dưới dạng tích của luỹ thừa cơ số 10 với một số lớn hơn hoặc bằng 1 nhưng nhỏ hơn 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 20

Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa với số mũ lớn hơn 1:

Xem lời giải

Bài 2 trang 20

a)Tính: ....Hãy rút ra nhận xét về dấu của luỹ thừa với số mũ chẵn và luỹ thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 4 trang 21

Viết các số 0,25^8;....dưới dạng lũy thừa cơ số 0,5.

Xem lời giải

Bài 5 trang 21

Tính nhanh.

Xem lời giải

Bài 6 trang 21

Tính:

Xem lời giải

Bài 7 trang 21

Tính:

Xem lời giải

Bài 8 trang 21

Tính giá trị các biểu thức.

Xem lời giải

Bài 9 trang 21

a) Khối lượng của Trái Đất khoảng 5,97.1024 kg, khối lượng của Mặt Trăng khoảng 7,35.1022 kg. Tính tổng khối lượng của Trái Đất và Mặt Trăng. b) Sao Mộc cách Trái Đất khoảng 8,27.108 km, Sao Thiên Vương cách Trái Đất khoảng 3,09.109 km. Sao nào ở gần Trái Đất hơn? (Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ Mặt Trời)

Xem lời giải