Bài 30. Làm tròn và ước lượng

Làm tròn và ước lượng

Lý thuyết Làm tròn và ước lượng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Làm tròn số
Hoạt động trang 35 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Theo em, khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6 kg hay 7 kg?b) Khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 4 kg hay 5 kg?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 thì có đúng không? Câu a: Làm tròn số 24,037 tới hàng phần mười.

Xem lời giải

Luyện tập trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Làm tròn số 3,14159 tới hàng phần nghìn.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đọc đoạn tin ngắn ở phần mở đầu rồi làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn và làm tròn số 232,142 372 tới hàng đơn vị. So sánh hai kết quả với các số liệu trong tiêu đề của đoạn tin đó.

Xem lời giải

2. Ước lượng
Vận dụng 2 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một xe hàng có khối lượng không hàng hóa là 12 tấn.

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Làm tròn số 387,0094 tới hàng: a) phần mười; b) phần trăm.

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong bốn số sau có một số là kết quả phép tính 256,3 + 892,37 + 45. Bằng cách ước lượng, em hãy cho biết số đó là số nào.

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành bốn đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ (Làm tròn kết quả tới hàng phần chục).

Xem chi tiết

Bài 7.15 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để đo khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ Mặt Trời, người ta sử dụng đơn vị thiên văn là AU (1 AU xấp xỉ bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, được tính chính xác là 149 597 870 700 m). Để dễ viết, dễ nhớ, người ta nói 1 AU bằng khoảng 150 triệu kilômét. Nói như vậy nghĩa là ta đã làm tròn số liệu trên tới hàng nào?

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 37 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An dự định mua 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì. Giá của một quyển vở, một chiếc bút bi, một chiếc bút chì lần lượt là 5 400 đồng, 2 800 đồng, 3 000 đồng. Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định không?

Xem lời giải