Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 105 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 105 sách bài tập vật lí 12. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

Xem lời giải

Bài 35.4, 35.5 trang 105 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.4, 35.5 trang 105 sách bài tập vật lí 12. Hạt nhân nào dưới đây không chứa nơtron?

Xem lời giải

Bài 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Vì vậy, kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng?

Xem lời giải

Bài 35.10 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.10 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Phân biệt khái niệm hạt nhân và nuclon

Xem lời giải

Bài 35.11 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.11 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Có bao nhiêu proton và notron trong các hạt nhân sau?

Xem lời giải

Bài 35.12 trang 106 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.12 trang 106 sách bài tập vật lí 12. Trong đó nếu thay proton bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt nhân nào?

Xem lời giải

Bài 35.13 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.13 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Người ta gọi khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá học là khối lượng trung bình của một nguyên tử chất đó (tính theo đơn vị u).

Xem lời giải

Bài 35.14 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.14 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 35Cl = 34,969 u hàm lượng 75,4% và 37Cl = 36,966 u hàm lượng 24,6%.

Xem lời giải

Bài 35.15 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 35.15 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Khối lượng nghỉ của electron là 9,1.10-31 kg. Tính năng lượng toàn phần của êlectron khi nó chuyển động với tốc độ bằng một phần mười tốc độ ánh sáng. Cho c = 3.108 m/s.

Xem lời giải