Bài 37. Phóng xạ

Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 trang 111 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 trang 111 sách bài tập vật lí 12. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

Xem lời giải

Bài 37.5, 37.6, 37.7 trang 111 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.5, 37.6, 37.7 trang 111 sách bài tập vật lí 12. Hạt nhân con sinh ra là

Xem lời giải

Bài 37.8, 37.9, 37.10 trang 112 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.8, 37.9, 37.10 trang 112 sách bài tập vật lí 12. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

Xem lời giải

Bài 37.11, 37.12 trang 112 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.11, 37.12 trang 112 sách bài tập vật lí 12. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

Xem lời giải

Bài 37.13, 37.14 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.13, 37.14 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Có thể đẩy nhanh quá trình phóng xạ của một khối chất bằng biện pháp nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 37.15 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.15 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Hằng số phân rã của rubiđi (89Rb) là 0,00077 (s^-1) Tính chu kì bán tương ứng.

Xem lời giải

Bài 37.16 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.16 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Một mẫu chất phóng xạ radon chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày ? (Cho T = 3,8 ngày).

Xem lời giải

Bài 37.17 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.17 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm?

Xem lời giải

Bài 37.18 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.18 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Tại sao trong quặng urani có lẫn chì ?

Xem lời giải

Bài 37.19 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.19 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Viết phương trình phản ứng.

Xem lời giải

Bài 37.20 trang 113 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.20 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Xác định nguyên tố ban đầu.

Xem lời giải

Bài 37.21 trang 114 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.21 trang 114 sách bài tập vật lí 12. Năng lượng toàn phần toả ra trong phản ứng.

Xem lời giải