Bài 5. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản - SBT Toán 8 CD

Bài 20 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 21 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Khi gieo ngẫu nhiên một xúc xắc 24 lần liên tiếp, bạn An kiểm đếm được mặt 1 chấm xuất hiện 7 lần, mặt 2 chấm xuất hiện 5 lần. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố:

Xem lời giải

Bài 22 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Xét đối tượng \(A\) từ một nhóm gồm \(k\) đối tượng trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng.

Xem lời giải

Bài 23 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 40, hai thẻ khác nhau được ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ được lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.

Xem lời giải

Bài 24 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một hộp có 50 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1,2,3,….,50; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ được lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.

Xem lời giải