Bài 8. Giao thoa sóng

Bài 8.1, 8.2 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.1, 8.2 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn phát sóng nào dưới đây chắc chắn là hai nguồn kết hợp? Hai nguồn có

Xem lời giải

Bài 8.3, 8.4 trang 22 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.3, 8.4 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn phát sóng đồng bộ S1,S2 nằm sâu trong một bể nước

Xem lời giải

Bài 8.5, 8.6 trang 22 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.5, 8.6 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn sóng S1,S2 trên mặt chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với tần số 20Hz Tốc độ sóng là 1,2m/s. Số điểm trên đoạn S1S2 dao động với biên độ cực đại là

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 22 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.7 trang 22 sách bài tập vật lí 12. Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20 Hz.

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 23 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.8 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f=100 Hz, được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s.

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 23 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.9 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz.

Xem lời giải

Bài 8.10* trang 23 SBT Vật Lí 12

Giải bài 8.10* trang 23 sách bài tập vật lí 12. Dao động tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức:

Xem lời giải