Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lý thuyết sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lý thuyết sự phát triển và phân bố nông nghiệp Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 28 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

Xem lời giải

Dựa vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Kể tên một số cây ăn quả

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Xác định trên hình 8.2 các vùng chăn nuôi lợn chính. Vi sao lợn được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng sông Hồng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 33 SGK Địa lí 9

Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Địa lí 9

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Xem lời giải