Bài 9. Hình đồng dạng - SBT Toán 8 CD

Bài 50 trang 81 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Cho tam giác \(ABC\) có \(E,F\) lần lượt là trung điểm của \(BC,AC\). Các điểm \(M,P,R,Q\) lần lượt nằm trên \(AB,BE,EF,FA\)

Xem lời giải

Bài 51 trang 81 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Cho điểm \(O\) nằm ngoài tam giác \(MNP\). Trên các tia \(OM,ON,OP\) ta lần lượt lấy các điểm \(M',N',P'\)

Xem lời giải

Bài 52 trang 82 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Quan sát Hình 52, biết các điểm .\(A,B,C,D\). lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng \(IA',IB',IC',ID'\).

Xem lời giải

Bài 53 trang 82 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: a) Hai hình đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) không là hai hình đồng dạng. b) Nếu điểm \(O\) là tâm đồng dạng phối cảnh của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(A'B'\) đồng dạng phối cảnh thì \(AB//A'B'\). c) Hình \(H'\) gọi là đồng dạng với hình \(H\) nếu hình \(H'\) bằng một hình nào đó đồng dạng phối cảnh với hình \(H\).

Xem lời giải

Bài 54 trang 82 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Trong Hình 53, các điểm \(A,B,C,D\) lần lượt là các điểm nằm trên các đoạn thẳng \(IM,IN,IP,IQ\) sao cho

Xem lời giải

Bài 55 trang 82 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Cho tam giác \(ABC\) có \(AB=13,BC=14,CA=15\). Cho \(D,E\) là hai điểm phân biệt. a) Giả sử tam giác \(A'B'C'\) là hình đồng dạng phối cảnh của tam giác \(ABC\) với điểm \(D\) là tâm đồng dạng phối cảnh

Xem lời giải