Bài tập cuối chương 8 trang 84 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 84

Cho tam giác ABC cân tại A

Xem chi tiết

Bài 2 trang 84

Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao cho H là trung điểm của AM.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 84

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), vẽ đường cao AH. Trên tia đối của HC lấy điểm D sao cho HD = HC.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 84

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BA = BN

Xem chi tiết

Bài 5 trang 84

Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC), vẽ đường cao AH. Đường trung trực của BC cắt AC tại M, cắt BC tại N.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 84

Cho tam giác nhọn MNP. Các trung tuyến ME và NF cắt nhau tại G. Trên tia đối của tia FN lấy điểm D sao cho FN = FD.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 84

Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem chi tiết

Bài 8 trang 84

Ở Hình 1, cho biết AE = AF và.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 84

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc C cắt AB ở M. Từ B kẻ BH vuông góc với đường thẳng CM (H ∈ CM). Trên tia đối của tia HC lấy điểm E sao cho HE = HM.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 84

Trên đường thẳng a lấy ba điểm phân biệt I, J, K (J ở giữa I và K). Kẻ đường thẳng b vuông góc với a tại J, trên b lấy điểm M khác điểm J. Đường thẳng qua I vuông góc với MK cắt b tại N. Chứng minh rằng KN vuông góc với MI.

Xem chi tiết