Bài tập cuối chương V - SBT Toán 8 CD

Bài 37 trang 103 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình bình hành \(ABCD\) có \(\widehat A = 3\widehat B\). Số đo các góc của hình bình hành \(ABCD\) là:

Xem lời giải

Bài 38 trang 103 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình vuông \(ABCD\) có độ dài bằng 8 cm. Độ dài đường chéo \(AC\) là: A. \(4\sqrt 2 cm\)

Xem lời giải

Bài 39 trang 103 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho tứ giác \(ABCD\) có \(E,F,G,H\) lần lượt là trung điểm của \(AB,BC,CD,DA\). Điều kiện của tứ giác \(ABCD\) để tứ giác \(EFGH\) là hình chữ nhật là:

Xem lời giải

Bài 40 trang 103 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Một công ti dự định làm một đường ống dẫn từ một nhà máu ở địa điểm \(C\) trên bờ đến một địa điểm \(B\) trên biển.

Xem lời giải

Bài 41 trang 104 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) có đường cao (AH). Kẻ (HJ) vuông góc với (AB) tại (J) và (HK) vuông góc với (AC) tại (K).

Xem lời giải

Bài 42 trang 104 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình thang cân (ABCD) có (AB//CD,widehat D = 45^circ ). Kẻ (AH) vuông góc với (CD) tại (H). Lấy điểm (E) thuộc cạnh (CD) sao cho (HE = DH).

Xem lời giải

Bài 43 trang 104 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình bình hành \(ABCD\) có \(BC = 2AB\). Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(BC,AD\)

Xem lời giải

Bài 44 trang 104 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình vuông \(ABCD\). Lấy điểm \(M\) thuộc đường chéo \(BD\). Kẻ \(ME\) vuông góc với \(AB\) tại \(E\),\(MF\) vuông góc với \(AD\) tại \(F\).

Xem lời giải