Buổi đầu thời Nguyễn

Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.

từ việc thay đổi các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh v.v... đều do vua quyết định.

Xem lời giải

Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào ?

Để kịp thời chuyển tin tức, nhà Nguyễn đã cho xây dựng các trạm ngựa nối liền từ cực Bắc đến cực Nam của đất nước.

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SGK Lịch sử 4

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Lịch sử 4

Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 SGK Lịch sử 4

Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Lịch sử 4

Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế (về thiên nhiên, con người) ?

Xem lời giải

Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX.

Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất