CHƯƠNG 1: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Bài tập 1 trang 43 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 43 VBT lịch sử 9: Câu sai về lí do thực dân pháp đẩy mạnh khai thác và bóc lột nhân dân Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 43 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 43 VBT lịch sử 9: không phải là biểu hiện của việc thực dân Pháp tăng cường khai thác ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 44 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 44 VBT lịch sử 9: Cho biết thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào ngành nào

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 45 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 45 VBT lịch sử 9: Những biến chuyển trong cơ cấu kinh tế của nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 45 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 45 VBT lịch sử 9: Câu trả lời sai về chính sách cai trị của Pháp ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 46 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 46 VBT lịch sử 9: Chính sách cai trị về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 46 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 46 VBT lịch sử 9: Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 47 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 47 VBT lịch sử 9: Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào cách mạng thế giới

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 48 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 48 VBT lịch sử 9: Các sự kiện về quá trình phát triển của phong trào cộng sản thế giới

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 48 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 48 VBT lịch sử 9: Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ công khai ở nước ta

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 49 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 49 VBT lịch sử 9: Tính chất cách mạng non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam...

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 49 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 49 VBT lịch sử 9: Các thành phần và các tổ chức của tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 50 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 50 VBT lịch sử 9: Điền mốc thời gian với sự kiện của phong trào yêu nước dân chủ công khai

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 50 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 50 VBT lịch sử 9: Câu trả lời sai về nhân tố góp phần cổ vũ, động viên phong trào đấu tranh

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 51 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 51 VBT lịch sử 9: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam và ý nghĩa của nó

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 52 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 52 VBT lịch sử 9: Các nước đế quốc thắng trận họp ở Véc-xai để làm gì

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 52 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 52 VBT lịch sử 9: Bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương ...” của Lê-nin, Người đã làm gì

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 53 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 53 VBT lịch sử 9: Các tờ báo do Nguyễn Ái Quốc sáng lập hoặc viết bài

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 54 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 54 VBT lịch sử 9: Vấn đề được Nguyễn Ái Quốc trình bày ở Đại hội V của Quốc tế Cộng sản

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 55 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 55 VBT lịch sử 9: Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc)

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất