CHƯƠNG 2: CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài tập 1 trang 12 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 12 VBT lịch sử 9: Đặc điểm của cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 12 VBT lịch sử 9: Nối mốc thời gian sang ô các nước giành được độc lập

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 13 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 13 VBT lịch sử 9: Phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra chủ yếu ở những nước nào

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 13 VBT lịch sử 9: Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những kết quả gì

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 14 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 14 VBT lịch sử 9: Giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 15 VBT lịch sử 9: Hãy điền các nội dung phù hợp để hoàn thiện sơ đồ

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 16 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 16 vở bài tập lịch sử 9

Giải bà tập 3 trang 16 VBT lịch sử 9: Tình hình Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng chế độ mới

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 9: Thời gian đất nước Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy biến động

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 17 VBT lịch sử 9: Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ở Trung Quốc

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 17 VBT lịch sử 9: Thời gian Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 18 VBT lịch sử 9: Những thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 18 VBT lịch sử 9: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có những điểm gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 18 VBT lịch sử 9: Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 19 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 19 VBT lịch sử 9: Điền tiếp nội dung vào cột bên phải sao cho phù hợp với cột bên trái

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 20 VBT lịch sử 9: Tình hình Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 20 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 20 VBT lịch sử 9: Hoàn cảnh, mục tiêu ra đời của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 20 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 20 VBT lịch sử 9: Mốc thời gian thành lập tổ chức ASEAN

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 21 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 21 VBT lịch sử 9: Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 21 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 21 VBT lịch sử 9: Tình hình châu Phi qua các thời kì

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất