CHƯƠNG 6: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bài tập 1 trang 105 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 105 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, thành tựu của miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 106 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 106 VBT lịch sử 9: Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ hòa bình (1954 - 1959)

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 107 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 107 VBT lịch sử 9: Nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960)

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 107 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 107 VBT lịch sử 9: Âm mưu và thủ đoạn tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 109 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 109 VBT lịch sử 9: So sánh giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 110 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 110 VBT lịch sử 9: Âm mưu đánh phá miền Bắc nước ta của đế quốc Mĩ

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 111 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 111 VBT lịch sử 9: Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 112 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 112 VBT lịch sử 9: Lý do Mĩ kí kết Hiệp định Pa-ri (27-1-1973)

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 114 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 114 VBT lịch sử 9: Thắng lợi chung về các mặt của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia (1969 - 1973)

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 114 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 114 VBT lịch sử 9: Thành tích của miền Bắc trong giai đoạn 1973 - 1975

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 115 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 115 VBT lịch sử 9: Âm mưu và thủ đoạn của địch ở miền Nam sau Hiệp định Pa-ri 1973 về Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 116 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 116 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, mục tiêu, thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Nam

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 116 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 116 VBT lịch sử 9: Thất bại của địch, thắng lợi của ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 117 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 117 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 117 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 117 VBT lịch sử 9: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 117 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 117 VBT lịch sử 9: Lực lượng ta và địch ở miền Nam có sự thay đổi như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 118 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 118 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng miền Nam...

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 118 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 118 VBT lịch sử 9: Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất