Chương 9. Một số yếu tố xác suất

Nhảy theo xúc xắc

Nhảy theo xúc xắc

Xem chi tiết

Bài 1 trang 96

Trên giá sách có 3 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa. An chọn ngẫu nhiên 2 quyển từ giá sách. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao? A: “An chọn được 2 quyển truyện tranh” . B: “An chọn được ít nhất 1 quyển truyện tranh''. C: ''An chọn được 2 quyển sách giáo khoa''.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 90, 91

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ từ hộp. Hãy so sánh khả năng của các biến cố sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 86

Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào chắc chắn xảy ra ? A: "Số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2'' B: ''Số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa'' C: ''Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp''

Xem chi tiết

Bài 2 trang 96

Gieo hai con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất xảy ra của các biến cố sau: A: “Tổng số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc là số chẵn”, B: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc đều bằng 6”, C: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc bằng nhau".

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 91, 92

Gieo một con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất của các biến cố sau: A: “Mặt xuất hiện có 2 chấm” B: “Mặt xuất hiện có 3 chấm”

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 86, 87, 88

Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 96

Một hộp có 4 tấm thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 2, 4, 6, 8. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp . Hãy tính xác suất của các biến cố sau: A: “Lấy được thẻ ghi số nguyên tố '' B: “Lấy được thẻ ghi số lẻ” C: “Lấy được thẻ ghi số chẵn

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 92, 93

Một bình có bốn quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau trong đó có 1 quả màu xanh, 1 quả màu vàng, 1 quả màu đỏ và 1 quả màu trắng. Lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ bình. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra

Xem chi tiết

Bài 1 trang 89

Tung một đồng xu hai lần. Hỏi trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra ? Biết rằng hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp

Xem chi tiết

Bài 4 trang 96

Một hộp kín chứa 5 quả cầu có kích thước và khối lượng bằng nhau, trong đó có 1 quả màu xanh và 4 quả màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu từ hộp, tính xác suất của các biến cố sau A: “Quả cầu lấy ra có màu vàng" B: "Quả cầu lấy ra có màu xanh’’.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 93

Một tấm bìa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau như Hình 1. Bạn Minh đặt tấm bìa nằm thẳng trên bàn, quay mũi tên ở tâm và quan sát xem khi dừng lại thì mũi tên chỉ vào ô nào Hãy so sánh xác suất xảy ra của các biến cố sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 89

Bạn Minh quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên và quan sát xem khi dừng thì nó chỉ vào ô nào. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 96

Biểu đồ dưới đây thống kê số học sinh Trung học cơ sở của tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 93

Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại, trong đó chỉ có một thẻ đánh dấu là Thẻ may mắn. Bình lấy ra ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác suất biến cố thẻ lấy ra là thẻ may mắn.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 89

Một hộp 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc hai bút từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên

Xem chi tiết

Bài 3 trang 94

Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau

Xem chi tiết

Bài 4 trang 89

Một hộp có 1 quả bóng màu xanh, 1 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu vàng, xem màu, trả lại hộp rồi lại lấy ra ngẫu nhiên một quả nữa. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 94

Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn. Biết mỗi bạn đều cùng có khả năng được chọn. Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 94

Lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trong 5 ngày đầu tháng 9/2021 của một hộ gia đình được cho ở biểu đồ sau. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong 5 ngày đó. Hãy tính xác suất của biến cố: ''Hộ gia đình sử dụng 10 kWh điện trong ngày được chọn''

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất