CHƯƠNG VIII: TỪ VI MÔ ĐÉN VĨ MÔ

Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 122 SBT Vật Lí 12

Giải bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp?

Xem lời giải

Bài 40.4 trang 122 SBT Vật Lí 12

Giải bài 40.4 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Không kể hạt photon, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến?

Xem lời giải

Bài 40.5 trang 122 SBT Vật Lí 12

Giải bài 40.5 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Trong phản ứng sau có bảo toàn khối lượng không?

Xem lời giải

Bài 41.1, 41.2, 41.3 trang 122 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.1, 41.2, 41.3 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Đường kính Trái Đất là

Xem lời giải

Bài 41.4, 41.5, 41.6 trang 123 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.4, 41.5, 41.6 trang 123 sách bài tập vật lí 12. Khối lượng Trái Đất vào cỡ

Xem lời giải

Bài 41.7, 47.8, 47.9 trang 123 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.7, 47.8, 47.9 trang 123 sách bài tập vật lí 12. Mặt Trời thuộc loại sao

Xem lời giải

Bài 41.10, 41.11 trang 124 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.10, 41.11 trang 124 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 41.12 trang 124 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.12 trang 124 sách bài tập vật lí 12. Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ)

Xem lời giải

Bài 41.13 trang 124 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.13 trang 124 sách bài tập vật lí 12. Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thành những câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 41.14 trang 125 SBT Vật Lí 12

Giải bài 41.14 trang 125 sách bài tập vật lí 12. Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thành những câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất