Đề thi kiểm tra môn sinh học lớp 9 có đáp án gồm đề kiểm tra 15 phút, 45 phút chương, bài, đề thi học kì 1, học kì 2, đề vào 10, đề thi thử, đề thi tuyển sinh tất cả các trường,

Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2

Các môn khác

Môn Công nghệ

Môn Âm nhạc và mỹ thuật