Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt - Bài 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 32 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Trưởng giả học làm sang trong SGK (tr. 101 – 105) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 32 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích Trưởng giả học làm sang từ đầu Hồi thứ hai, Lớp V đến “Tất cả những việc đó làm theo nhịp đàn của tất cả ban hợp xướng. trong SGK (tr. 101 – 103) và trả lời các câu hỏi sau

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 36 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dưới đây là một đoạn trích trong vở hài kịch Trưởng giả học làm sang. Em hãy đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 36 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc trích đoạn vở hài kịch Lão hà tiện (Mô-li-e) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 40 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc truyện cười sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 41 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc truyện cười sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 41 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Giá không có ruồi! (SGK, tr. 120 – 123) và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn