Grammar Unit 11 Tiếng Anh 8 Global Success


- Câu tường thuật được sử dụng để tường thuật lại điều mà người khác đã nói. - Khi chúng ta chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp chúng ta thay đổi: + hình thức của động từ + cụm từ thời gian và địa điểm + các đại từ tùy theo tình huống

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

REPORTED SPEECH (STATEMENTS)

(Tường thuật câu trần thuật)

- Câu tường thuật được sử dụng để tường thuật lại điều mà người khác đã nói.

Ví dụ: Mi said, “I want a new computer.”

(Mi nói, “Tôi muốn máy vi tính mới.”)

=> Mi said (that) she wanted a new computer.

(Mi nói rằng cô ấy muốn máy vi tính mới.)

- Khi chúng ta chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp chúng ta thay đổi:

+ hình thức của động từ

Hiện tại đơn

Mi said, “I love science.”

(Mi nói, “Tôi yêu thích khoa học.”)

Quá khứ đơn

Mi said (that) she loved science.

(Mi nói rằng cô ấy thích khoa học.)

Hiện tại tiếp diễn

Mi said, “I am learning English.”

(Mi nói, “Tôi đang học tiếng Anh.”)

Quá khứ tiếp diễn

Mi said (that) she was learning English.

(Mi nói rằng cô ấy đang học tiếng Anh.)

Will

“I will become a scientist,” he said.

(“Tôi sẽ trở thành một nhà khoa học,” anh ấy nói.)

Would

He said (that) he would become a scientist.

(Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trở thành một nhà khoa học.)

+ cụm từ thời gian và địa điểm

now => then

today => that day

ago => before

tomorrow => the following day/ the next day

this week => that week

here => there

+ các đại từ tùy theo tình huống

I => he/ she

we => they

me => him/ her


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False). 3. Label each picture with a phrase from the box. 4. Complete the sentences, using the phrases in 3. 5. QUIZ. Do you know what things were invented in these years? Work in pairs and find out.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1

  1. Write a word or phrase from the box under each picture. 2. Choose the option that best completes each phrase. 3. Complete the sentences with the words and phrase from the box. 4. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the bold syllables. 5. Listen and repeat the sentences. How many stressed words are there in each sentence?

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Look at part of the conversation in Getting Started again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech. 2. Complete the second sentences using the correct verb forms. 3. Complete the second sentences with the words and phrases from the box. 4. Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the first one. 5. GAME. He / She said that... Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap role

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Commmunication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Give news and respond to the news in the following situations. 3. Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. 4. Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? 5. Report the answers of one of your group members to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1

  1. Work in pairs. Name the technological applications in the pictures. Can they be used in schools? 2. Read the texts and tick (v) B (Biometrics) or N (Nanolearning). 3. Read the texts again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss and match the questions in A with the answers in B, and then make a conversation about an invention. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a technology or an invention. Use the example in 4 as a cue. Then report your answers to

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.