Grammar Unit 12 Tiếng Anh 8 Global Success


- Chúng ta thường sử dụng ask (hỏi), wonder (tự hỏi) và want to know (muốn biết) khi chúng ta tường thuật các câu hỏi. Trong câu hỏi gián tiếp, chúng ta sử dụng trật tự từ giống như trong câu trần thuật nhưng bỏ đi dấu hỏi. - Cấu trúc: S1 + asked/ wondered/ wanted to know + Wh-word + S2 + V (lùi thì). - Nhớ rằng các đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ, cụm từ chỉ thời gian và địa điểm thay đổi trong câu hỏi được tường thuật như trong tường thuật câu trần thuật.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

- Chúng ta thường sử dụng ask (hỏi), wonder (tự hỏi)want to know (muốn biết) khi chúng ta tường thuật các câu hỏi. Trong câu hỏi gián tiếp, chúng ta sử dụng trật tự từ giống như trong câu trần thuật nhưng bỏ đi dấu hỏi.

- Cấu trúc: S1 + asked/ wondered/ wanted to know + Wh-word + S2 + V (lùi thì).

Ví dụ:

She asked me, “What are you doing now?”

(Cô ấy hỏi tôi, “Bây giờ bạn đang làm gì?”)

=> She asked me what I was doing then.

(Cô ấy hỏi tôi bây giờ tôi đang làm gì.)

- Nhớ rằng các đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ, cụm từ chỉ thời gian và địa điểm thay đổi trong câu hỏi được tường thuật như trong tường thuật câu trần thuật.


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started

  1. Listen and read 2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False) 3. Match the words (1 - 5) with their definitions (a - e). 4. Complete the sentences with the words in 3. 5. Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Underline the correct word or phrase for each sentence. 2. Put the words and phrases in the correct order to make reported questions. 3. Change the following questions into reported questions. 4. Report the conversation between An and Mai. 5. Work in pairs. Ask your partner five questions about his / her daily routine and make notes of his / her answers. Then report your questions and your partner’s answers to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the information below and answer the questions that follow. 4. Work in pairs. Discuss and match the three planets in 3 with the pictures (1 - 3) below. 5. Work in groups. Take turns to talk about one of the three planets in 3.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the text and match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the following questions.4. Work in pairs. Tick (v) the boxes to show what conditions a planet needs to support human life. 5. Work in groups. Take turns to talk about the conditions you think are required for a planet to support human life. Use the information in 4 and your own ideas.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.