Grammar Unit 5 Tiếng Anh 8 Global Success


- Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm a/an, the và không dùng mạo từ. - Thỉnh thoảng, chúng ta sử dụng danh từ mà không có a/an hoặc the. Chúng ta gọi là không dùng mạo từ. - Chúng ta không sử dụng mạo từ + với danh từ không đếm được hoặc danh từ trừu tượng + khi đưa ra nhận định chung chung + khi miêu tả các phương tiện giao thông nói chung

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

ZERO ARTICLE

(Không dùng mạo từ)

- Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm a/an, thekhông dùng mạo từ.

- Thỉnh thoảng, chúng ta sử dụng danh từ mà không có a/an hoặc the. Chúng ta gọi là không dùng mạo từ.

- Chúng ta không sử dụng mạo từ

+ với danh từ không đếm được hoặc danh từ trừu tượng

Ví dụ: Sugar is not good for your teeth.

(Đường không tốt cho rang của bạn.)

+ khi đưa ra nhận định chung chung

Ví dụ: Students should work hard.

(Học sinh nên học hành chăm chỉ.)

+ khi miêu tả các phương tiện giao thông nói chung

Ví dụ: We went home by boat.

(Chúng tôi về nhà bằng thuyền.)


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Match the phrases with the correct pictures. 4. Complete the sentences with the verbs from the box. 5. QUIZ New Years around the world People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

  1. Write a phrase from the box under each picture. 2. Complete each sentence with the correct option A, B, or C. 3. Complete the sentences with the words from the box. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /n/ and /ŋ/. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /ŋ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in Japan and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family party. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) to make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family event that you take part in. Use the questions below as cues.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.