Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 Địa lí 12 - Đề số 1

Đề bài

Câu 1 :

Cây ăn quả được trồng nhiều nhất ở:

 • A

  Trung du và miền núi Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng.

 • B

  Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

 • C

  Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

 • D

  Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Câu 2 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết từ năm 1995 đến năm 2007, sự chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc theo khu vực kinh tế nào sau đây không đúng?

 • A

  Tỉ trọng lao động nông, lâm, thủy sản giảm.

 • B

  Tỉ trọng lao động công nghiệp và xây dựng tăng.

 • C

  Tỉ trọng lao động dịch vụ tăng.

 • D

  Tỉ trọng lao động dịch vụ luôn nhỏ nhất.

Câu 3 :

Nhân tố chính tạo nên sự dịch chuyển mùa vụ từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên miền núi là

 • A

  địa hình.

 • B

  khí hậu.

 • C

  đất đai.

 • D

  nguồn nước.

Câu 4 :

Tỉ lệ thị dân của nước ta chiếm chưa đến 1/3 dân số đã chứng tỏ

 • A

  điều kiện sống ở nông thôn tốt hơn.

 • B

  nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

 • C

  trình độ đô thị hoá thấp.

 • D

  điều kiện sống ở thành thị còn nhiều hạn chế.

Câu 5 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi hình dạng tháp dân số năm 2007 so với năm 1999?

 • A

  đáy tháp và đỉnh tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng.

 • B

  đáy tháp mở rộng , thân tháp thu hẹp.

 • C

  đáy tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng, đỉnh tù.

 • D

  đáy tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng, đỉnh nhọn hơn.

Câu 6 :

Khó khăn đối với ngành thuỷ sản ở một số vùng ven biển là

 • A

  thiếu lực lượng lao động.

 • B

  nguồn lợi thuỷ sản suy giảm.

 • C

  không tiêu thụ được sản phẩm.

 • D

  không có phương tiện đánh bắt.

Câu 7 :

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên chủ yếu là:

 • A

  Bò sữa.

 • B

  Cây công nghiệp ngắn ngày.

 • C

  Cây công nghiệp lâu năm.

 • D

  Gia cầm.

Câu 8 :

Phù hợp với quá trình phát triển kinh tế hiện nay, hướng chuyển dịch lao động hợp lí hơn cả là

 • A

  từ dịch vụ sang công nghiệp – xây dựng.

 • B

  từ thành thị về nông thôn.

 • C

  từ nông – lâm – ngư nghiệp sang công nghiệp – xây dựng.

 • D

  từ công nghiệp – xây dựng sang dịch vụ.

Câu 9 :

Dọc duyên dải miền Trung, phổ biến loại rừng nào?

 • A

  Rừng sản xuất.

 • B

  Rừng đầu nguồn.

 • C

  Rừng đặc dụng.

 • D

  Rừng ven biển.

Câu 10 :

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển đàn gia súc ở nước ta là

 • A

  phát triển thêm các đồng cỏ.

 • B

  đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi.

 • C

  đảm bảo chất lượng con giống.

 • D

  phát triển dịch vụ thú y.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cây ăn quả được trồng nhiều nhất ở:

 • A

  Trung du và miền núi Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng.

 • B

  Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

 • C

  Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

 • D

  Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất là Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

Câu 2 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết từ năm 1995 đến năm 2007, sự chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc theo khu vực kinh tế nào sau đây không đúng?

 • A

  Tỉ trọng lao động nông, lâm, thủy sản giảm.

 • B

  Tỉ trọng lao động công nghiệp và xây dựng tăng.

 • C

  Tỉ trọng lao động dịch vụ tăng.

 • D

  Tỉ trọng lao động dịch vụ luôn nhỏ nhất.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kĩ năng khai thác Atlat Địa lí Việt Nam - Xem Atlat Địa lí Việt Nam trang 15

Lời giải chi tiết :

Nhận xét: giai đoạn 1995 – 2007

- Tỉ trọng lao động nông – lâm – thủy sản lớn nhất và có xu hướng giảm (71,2% xuống 53,9%)

=> Nhận xét A đúng

- Tỉ trọng lao động CN –XD luôn nhỏ nhất và có xu hướng tăng nhanh

(11,4% lên 20%)

=> Nhận xét B đúng

     Nhận xét D: “Tỉ trọng lao động dịch vụ luôn nhỏ nhất” không đúng

- Tỉ trọng lao động dịch vụ  tăng (17,4% lên 26,1%).

=> Nhận xét C đúng.

Câu 3 :

Nhân tố chính tạo nên sự dịch chuyển mùa vụ từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên miền núi là

 • A

  địa hình.

 • B

  khí hậu.

 • C

  đất đai.

 • D

  nguồn nước.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa theo độ cao, đông tây và bắc – nam

=> tạo nên sự dịch chuyển mùa vụ từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên miền núi.

Câu 4 :

Tỉ lệ thị dân của nước ta chiếm chưa đến 1/3 dân số đã chứng tỏ

 • A

  điều kiện sống ở nông thôn tốt hơn.

 • B

  nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

 • C

  trình độ đô thị hoá thấp.

 • D

  điều kiện sống ở thành thị còn nhiều hạn chế.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tỉ lệ thị dân (tỉ lệ dân thành thị) thể hiện đặc điểm của quá trình đô thị hóa.

Lời giải chi tiết :

Tỉ lệ thị dân (tỉ lệ dân thành thị) thể hiện đặc điểm của quá trình đô thị hóa

=> Tỉ lệ thị dân ít (chưa đến 1/3 dân số)

=> Chứng tỏ trình độ đô thị hóa thấp.

Câu 5 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi hình dạng tháp dân số năm 2007 so với năm 1999?

 • A

  đáy tháp và đỉnh tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng.

 • B

  đáy tháp mở rộng , thân tháp thu hẹp.

 • C

  đáy tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng, đỉnh tù.

 • D

  đáy tháp thu hẹp, thân tháp mở rộng, đỉnh nhọn hơn.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kĩ năng khai thác Atlat Địa lí Việt Nam - Xem Atlat Địa lí Việt Nam trang 15

Lời giải chi tiết :

Quan sát hai tháp tuổi năm 1999 và năm 2007 (Atlat ĐLVN trang 15):

So với năm 1999,hình dạng tháp tuổi năm 2007 có xu hướng:

- thu hẹp đáy tháp.

- thân tháp mở rộng

- đỉnh tù hơn.

Câu 6 :

Khó khăn đối với ngành thuỷ sản ở một số vùng ven biển là

 • A

  thiếu lực lượng lao động.

 • B

  nguồn lợi thuỷ sản suy giảm.

 • C

  không tiêu thụ được sản phẩm.

 • D

  không có phương tiện đánh bắt.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Do khai thác quá mức kết hợp với nhiều hình thức khai thác trái phép (như nổ mìn..), ô nhiễm môi trường biển đã làm cho nguồn lợi thủy sản ven bờ bị suy giảm

=> Đây là khó khăn mà các địa phương vùng ven biển nước ta đang phải đối mặt.

Câu 7 :

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên chủ yếu là:

 • A

  Bò sữa.

 • B

  Cây công nghiệp ngắn ngày.

 • C

  Cây công nghiệp lâu năm.

 • D

  Gia cầm.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là cây công nghiệp lâu năm: Cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu.

Câu 8 :

Phù hợp với quá trình phát triển kinh tế hiện nay, hướng chuyển dịch lao động hợp lí hơn cả là

 • A

  từ dịch vụ sang công nghiệp – xây dựng.

 • B

  từ thành thị về nông thôn.

 • C

  từ nông – lâm – ngư nghiệp sang công nghiệp – xây dựng.

 • D

  từ công nghiệp – xây dựng sang dịch vụ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế hiện nay là đưa nước ta trở thành nước công nghiệp.

Lời giải chi tiết :

Quá trình công nghiệp hóa với mục tiêu hàng đầu là đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp

=> Lao động khu vực N-L-NN được chuyển dịch sang công nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển này.

Câu 9 :

Dọc duyên dải miền Trung, phổ biến loại rừng nào?

 • A

  Rừng sản xuất.

 • B

  Rừng đầu nguồn.

 • C

  Rừng đặc dụng.

 • D

  Rừng ven biển.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Liên hệ các thiên tai thường xảy ra dọc ven biển miền Trung.

Lời giải chi tiết :

Dọc bờ biển Duyên hải miền Trung có nhiều bãi cát lớn -> thường xảy ra hiện tượng cát bay, cát chảy; mặt khác sóng biển cũng dễ gây sạt lở bờ biển.

=> Cần trồng rừng phòng hộ ven biển để chắn cát, hạn chế ảnh hưởng của sóng biển, hiện tượng sạt lở bờ biển.

Câu 10 :

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển đàn gia súc ở nước ta là

 • A

  phát triển thêm các đồng cỏ.

 • B

  đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi.

 • C

  đảm bảo chất lượng con giống.

 • D

  phát triển dịch vụ thú y.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nguồn thức ăn đóng vai trò quan trọng đối với các đàn gia súc.

Lời giải chi tiết :

Vấn đề cần chú ý đầu tiên trong việc phát triển đàn gia súc ở nước ta hiện nay là đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi. Vì đặc trưng của chăn nuôi ở nước ta là phụ thuộc nhiều vào cơ sở thức ăn.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.