Lesson 3 - Unit 7. Ecological systems - SBT Tiếng Anh 11 iLearn Smart World


a. Listen to Terry speaking. Where do you think he is?b. Now, listen and circle.a. Read the essay and choose the best introductory sentence.b. Now, read and answer the questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

a. Listen to Terry speaking. Where do you think he is?

(Hãy nghe Terry nói. Bạn nghĩ anh ấy đang ở đâu?)

1. a meeting

2. a radio station

3. a lecture hall

Bài nghe:

Terry: Thank you very much. For those of you who don’t know, my name is Terry Ferma. I am here to talk about a problem that is destroying our natural environment.

That problem is deforestation. I want to tell you about several problems that it causes, as well as to give you some hope. I will tell you about two simple things that can be done to improve the situation.

The first main problem caused by deforestation is that it is removing the habitats of animals. Trees are home to many insects, birds, and mammals. When a large amount of trees are cut down, these animals have nowhere to go.

The second problem I want to highlight is the increased amount of CO2 in the air. Trees use CO2 as food and create the oxygen we breath. Too much CO2 increases global warming.

But, there are things that can be done. Firstly, before trees are cut down, the animals that live there must be relocated. This prevents species from becoming endangered. Secondly, companies that cut down trees should be made to plant replacement trees. This will mean that there will always be enough trees to keep CO2 levels low.

Thank you all for listening.

If anyone has any questions, please come and speak to me in the hall. Thank you.

Tạm dịch:

Terry: Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dành cho những ai chưa biết thì tên tôi là Terry Ferma. Tôi ở đây để nói về một vấn đề đang hủy hoại môi trường tự nhiên của chúng ta.

Vấn đề đó là nạn phá rừng. Tôi muốn nói với các bạn về một số vấn đề mà nó gây ra, cũng như mang đến cho các bạn một chút hy vọng. Tôi sẽ nói về hai điều đơn giản có thể được thực hiện để cải thiện tình hình.

Vấn đề chính đầu tiên do nạn phá rừng gây ra là nó đang lấy đi môi trường sống của động vật. Cây cối là nơi trú ngụ của nhiều loài côn trùng, chim và động vật có vú. Khi một lượng lớn cây cối bị đốn hạ, những con vật này không còn nơi nào để đi.

Vấn đề thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là lượng CO2 trong không khí tăng lên. Cây xanh sử dụng CO2 làm thức ăn và tạo ra khí oxi cho chúng ta hít thở. Quá nhiều CO2 làm tăng sự nóng lên toàn cầu.

Nhưng, có những việc có thể được thực hiện. Thứ nhất, trước khi chặt cây, các loài động vật sống ở đó phải được di dời. Điều này ngăn chặn việc các loài trở nên nguy cấp. Thứ hai, các công ty chặt cây nên được yêu cầu trồng cây thay thế. Điều này có nghĩa là sẽ luôn có đủ cây xanh để giữ mức CO2 ở mức thấp.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Nếu ai có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng đến và nói chuyện với tôi trong hội trường. Cảm ơn.

Lời giải chi tiết:

1. một cuộc họp

2. đài phát thanh

3. giảng đường

Thông tin: If anyone has any questions, please come and speak to me in the hall. Thank you.

(Nếu ai có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng đến và nói chuyện với tôi trong hội trường. Cảm ơn.)

Đáp án: 3

New Words b

b. Now, listen and circle.

(Bây giờ, hãy nghe và khoanh.)

1. How many solutions does Terry say he is going to give?

a. one                                                  b. two                                                  c. three

2. What does Terry say is removed by deforestation?

a. animal habitats                                b. oxygen                                            c. food

3. What is the second problem he talks about?

a. cost of relocating animals               b. increase of CO2 levels                    c. closing of companies

4. What is the first solution he talks about?

a. planting replacement trees              b. cutting down fewer trees                c. relocating animals

5. Where can people ask him questions?

a. online                                              b. in the hall                                        c. on the phone

Lời giải chi tiết:

1. Terry nói rằng anh ấy sẽ đưa ra bao nhiêu giải pháp?

a. một

b. hai

c. ba

Thông tin: I will tell you about two simple things that can be done to improve the situation.

(Tôi sẽ nói về hai điều đơn giản có thể được thực hiện để cải thiện tình hình.)

Đáp án: b

2. Terry nói cái gì bị mất do phá rừng?

a. môi trường sống của động vật

b. oxy

c. đồ ăn

Thông tin: The first main problem caused by deforestation is that it is removing the habitats of animals.

(Vấn đề chính đầu tiên do nạn phá rừng gây ra là nó đang lấy đi môi trường sống của động vật.)

Đáp án: a

3. Vấn đề thứ hai mà anh ấy nói đến là gì?

a. chi phí di dời động vật

b. tăng nồng độ CO2

c. đóng cửa các công ty

Thông tin: The second problem I want to highlight is the increased amount of CO2 in the air.

(Vấn đề thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là lượng CO2 trong không khí tăng lên.)

Đáp án: b

4. Giải pháp đầu tiên anh ấy nói đến là gì?

a. trồng cây thay thế

b. chặt ít cây hơn

c. di dời động vật

Thông tin: Firstly, before trees are cut down, the animals that live there must be relocated.

(Thứ nhất, trước khi chặt cây, các loài động vật sống ở đó phải được di dời.)

Đáp án: c

5. Mọi người có thể đặt câu hỏi cho anh ấy ở đâu?

a. trực tuyến

b. trong hội trường

c. trên điện thoại

Thông tin: If anyone has any questions, please come and speak to me in the hall. Thank you.

(Nếu ai có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng đến và nói chuyện với tôi trong hội trường. Cảm ơn.)

Đáp án: b

Reading a

a. Read the essay and choose the best introductory sentence.

(Đọc bài luận và chọn câu mở đầu hay nhất.)

1. Sea life and our environment are being damaged by plastic.

2. Plastic pollution is one of the biggest environmental issues facing the world today.

 

_________________________________________________________________________

This essay is going to explain some problems it causes and some possible solutions.

One problem caused by plastic pollution is the damage it causes to sea life. People throw plastic into rivers or on beaches and it gets into the ocean. Many fish eat the plastic and can get very sick. People can even get sick from eating these fish. Governments around the world should make people pay large fines for throwing plastic onto the ground or into rivers. This should make people scared to litter and reduce plastic pollution.

Another problem caused by plastic pollution is the amount of space needed to store it. Many plastics take as long as 600 years to disappear. Many objects, such as straws or bottles, are only used once. After that, they are often sent to landfill sites where they are left. These sites could be parks for children to play in or forests for animals to live in. Governments around the world should ban single-use plastics. If the plastic can be recycled or reused, it doesn’t need to be stored in a landfill.

To conclude, plastic pollution causes damage to sea life and needs a lot of land to be stored. These problems can be solved by making people pay large fines for littering and by banning single-use plastics.

Tạm dịch:

____________________________________________________________________

Bài luận này sẽ giải thích một số vấn đề mà nó gây ra và một số giải pháp khả thi.

Một vấn đề gây ra bởi ô nhiễm nhựa là thiệt hại mà nó gây ra cho sinh vật biển. Mọi người ném nhựa xuống sông hoặc trên bãi biển và nó sẽ đi ra đại dương. Nhiều con cá ăn nhựa và có thể bị bệnh nặng. Mọi người thậm chí có thể bị bệnh khi ăn những con cá này. Các chính phủ trên khắp thế giới nên bắt mọi người phải trả những khoản tiền phạt lớn nếu ném nhựa xuống đất hoặc xuống sông. Điều này sẽ khiến mọi người sợ xả rác và giảm ô nhiễm nhựa.

Một vấn đề khác do ô nhiễm nhựa gây ra là lượng không gian cần thiết để lưu trữ nó. Nhiều loại nhựa mất tới 600 năm để biến mất. Nhiều đồ vật, chẳng hạn như ống hút hoặc chai lọ, chỉ được sử dụng một lần. Sau đó, chúng thường được chuyển đến các bãi rác nơi chúng bị bỏ lại. Những địa điểm này có thể là công viên cho trẻ em chơi hoặc rừng cho động vật sinh sống. Các chính phủ trên khắp thế giới nên cấm đồ nhựa sử dụng một lần. Nếu nhựa có thể được tái chế hoặc tái sử dụng, nó không cần phải được lưu trữ trong bãi chôn lấp.

Tóm lại, ô nhiễm nhựa gây thiệt hại cho sinh vật biển và cần rất nhiều đất để lưu trữ. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách bắt mọi người trả những khoản tiền phạt lớn cho việc xả rác và bằng cách cấm đồ nhựa sử dụng một lần.

Lời giải chi tiết:

1. Sinh vật biển và môi trường của chúng ta đang bị hủy hoại bởi nhựa.

2. Ô nhiễm nhựa là một trong những vấn đề môi trường lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay.

Thông tin: This essay is going to explain some problems it causes and some possible solutions.

(Bài luận này sẽ giải thích một số vấn đề mà nó gây ra và một số giải pháp khả thi.)

Đáp án: 2

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ hãy đọc và trả lời câu hỏi.)

1. What is the first problem mentioned in the essay?

(Vấn đề đầu tiên được đề cập trong bài luận là gì?)

2. How can plastic pollution make people get sick?

(Ô nhiễm nhựa có thể khiến mọi người bị bệnh như thế nào?)

3. How long can it take for some plastic to disappear?

(Mất bao lâu để một số loại nhựa biến mất?)

4. Where is plastic often sent after it is used?

(Đồ nhựa sau khi sử dụng thường được chuyển đi đâu?)

5. What should governments ban to reduce plastic pollution?

(Chính phủ nên cấm những gì để giảm ô nhiễm nhựa?)

Lời giải chi tiết:

1. damage to sea life

(thiệt hại cho sinh vật biển)

Thông tin: One problem caused by plastic pollution is the damage it causes to sea life.

(Một vấn đề gây ra bởi ô nhiễm nhựa là thiệt hại mà nó gây ra cho sinh vật biển.)

2. by eating the fish that are sick from eating plastic

(do ăn những con cá mà bị bệnh do ăn phải nhựa)

Thông tin: Many fish eat the plastic and can get very sick. People can even get sick from eating these fish.

(Nhiều con cá ăn nhựa và có thể bị bệnh nặng. Mọi người thậm chí có thể bị bệnh khi ăn những con cá này.)

3. 600 years

(600 năm)

Thông tin: Many plastics take as long as 600 years to disappear.

(Nhiều loại nhựa mất tới 600 năm để biến mất.)

4. to a landfill site

(đến bãi chôn lấp)

Thông tin: After that, they are often sent to landfill sites where they are left.

(Sau đó, chúng thường được chuyển đến các bãi rác nơi chúng bị bỏ lại.)

5. single-use plastics

(nhựa dùng một lần)

Thông tin: Governments around the world should ban single-use plastics.

(Các chính phủ trên khắp thế giới nên cấm đồ nhựa sử dụng một lần.)

Writing Skill

Read about writing chain structure problem and solution essays. Match the problems to the solutions.

(Đọc về cách viết các bài luận về vấn đề và giải pháp theo cấu trúc chuỗi. Nối các vấn đề với các giải pháp.)

 

 

Lời giải chi tiết:

1. d: Vehicles cause a lot of air pollution. - Cities should introduce eco-friendly public transportation.

(Xe cộ gây ra nhiều ô nhiễm không khí. - Các thành phố nên giới thiệu phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường.)

2. e: Deforestation causes flooding near rivers. - The government should ban cutting down trees near rivers.

(Phá rừng gây lũ lụt gần sông. - Chính phủ nên cấm chặt cây gần sông.)

3. a: Animals are becoming endangered because of illegal trade. - People should be given larger fines for buying or selling certain animals.

(Động vật đang trở nên nguy cấp vì buôn bán bất hợp pháp. - Mọi người nên bị phạt nặng hơn khi mua hoặc bán một số động vật.)

4. b: Animals don’t have enough green space. - Animal habitats should be made within cities.

(Động vật không có đủ không gian xanh. - Môi trường sống của động vật nên được tạo ra trong các thành phố.)

5. c: Plastic waste is damaging sea life. - People should be rewarded for recycling more.

(Rác thải nhựa đang hủy hoại sinh vật biển. - Mọi người nên được thưởng cho việc tái chế nhiều hơn.)

 

Planning

Choose one issue that affects the environment. Choose the two most important problems and solutions to those problems, then note them on the table.

(Chọn một vấn đề ảnh hưởng đến môi trường. Chọn hai vấn đề quan trọng nhất và giải pháp cho những vấn đề đó, sau đó ghi chú lên bảng.)

Lời giải chi tiết:

Writing

Now, use your notes to write a chain problem and solution essay about your chosen environmental issue. Write 150-180 words.

(Bây giờ, hãy sử dụng các ghi chú của bạn để viết một bài luận về vấn đề và giải pháp về vấn đề môi trường bạn đã chọn. Viết 150-180 từ.)

Lời giải chi tiết:

A lack of clean water is one of the main environmental issues in the world today. This essay will explain some problems and give some potential solutions.

One problem caused by not having clean water is that people don’t have enough to drink. Without enough, people will feel tired, get sick, and can even die. More wells need to be made in areas that don’t have drinking water. A well can provide enough water for many people and keep them healthy.

Another problem caused by a lack of clean water is not having enough for farming. Water is needed for all kinds of farming. Both animals and plants need a lot of water. Governments need to make people pay large fines for littering in rivers. Litter in rivers makes the water too dirty to use. Less litter will make the water usable.

To conclude, clean water is needed for people to drink as well as for farms to make us food. This can be improved by making more wells and fining people more money for littering.

Tạm dịch:

Thiếu nước sạch là một trong những vấn đề môi trường chính trên thế giới hiện nay. Bài luận này sẽ giải thích một số vấn đề và đưa ra một số giải pháp tiềm năng.

Một vấn đề gây ra bởi việc không có nước sạch là mọi người không có đủ nước để uống. Nếu không đủ, con người sẽ cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu và thậm chí có thể tử vong. Cần đào thêm giếng ở những vùng không có nước ngọt. Một cái giếng có thể cung cấp đủ nước cho nhiều người và giúp họ khỏe mạnh.

Một vấn đề khác do thiếu nước sạch là không có đủ nước để canh tác. Nước cần thiết cho tất cả các loại hình nông nghiệp. Cả động vật và thực vật đều cần rất nhiều nước. Chính phủ cần phải bắt mọi người trả những khoản tiền phạt lớn vì xả rác ra sông. Rác ở sông khiến nước trở nên quá bẩn để sử dụng. Ít rác hơn sẽ làm cho nước có thể sử dụng được.

Tóm lại, nước sạch cần thiết cho con người để uống cũng như cho các trang trại để tạo ra thức ăn cho chúng ta. Điều này có thể được cải thiện bằng cách đào nhiều giếng hơn và phạt nhiều tiền hơn đối với những người xả rác.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 - iLearn Smart World - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.