Nước Đại Việt thời Trần

Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần ?

Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức.

Xem lời giải

Những việc làm trên của các vua nhà Trần nhằm để làm gì ?

Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SGK Lịch sử 4

Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 SGK Lịch sử 4

Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 4

Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 4

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?

Xem lời giải

Nêu những sự kiện chứng tỏ tinh thần quyết tâm kháng chiến chống quân Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần.

"Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng...".

Xem lời giải

Nhà Trần đã đối phó với giặc như thế nào khi chúng mạnh và khi chúng yếu ? Kết quả ra sao?

Chính lúc đó, quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng Long.

Xem lời giải

Bài 1 trang 42 SGK Lịch sử 4

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SGK Lịch sử 4

Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 42 SGK Lịch sử 4

Em hãy sưu tầm các mẩu chuyện kể về tấm gương yêu nước của Trần Quốc Toản trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Xem lời giải

Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào?

Từ giữa thế kỉ XIV, tình hình đất nước ngày càng xấu đi. Vua quan ăn chơi sa đoạ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 SGK Lịch sử 4

Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 4

Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất