Sách bài tập hóa 11 Chân trời sáng tạo với 6 chương và 19 bài

Chương 1. Cân bằng hóa học
Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học
Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước
Chương 2. Nitrogen - sulfur
Bài 3. Đơn chất nitrogen
Bài 4. Ammonia – Một số hợp chất ammonium
Bài 5. Một số hợp chất với oxygen của nitrogen
Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide
Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate
Chương 3. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
Bài 9. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 11. Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ
Chương 4. Hydrocarbon
Bài 12. Alkane
Bài 13. Hydrocarbon không no
Bài 14. Arene (Hydrocarbon thơm)
Chương 5. Dẫn xuất halogen - alcohol - phenol
Bài 15. Dẫn xuất halogen
Bài 16. Alcohol
Bài 17. Phenol
Chương 6. Hợp chất carbonyl - carboxylic acid
Bài 18. Hợp chất carbonyl
Bài 19. Carboxylic acid

Các môn khác