• Nội dung đang cập nhật...

Sách bài tập toán 11 Chân trời sáng tạo 2 tập.

Sách bài tập toán 11 Chân trời sáng tạo 1 gồm 5 chương:

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Góc lượng giác.
Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
Bài 3. Các công thức lượng giác.
Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị.
Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương III.
Chương IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng song song.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Phép chiếu song song.
Bài tập cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài tập cuối chương V.

Sách bài tập toán 11 Chân trời sáng tạo tập 2 gồm 4 chương:

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Phép tính luỹ thừa.
Bài 2. Phép tính lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
Chương VII. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài tập cuối chương VII.
Chương VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thăng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 4. Khoảng cách trong không gian.
Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
Bài tập cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. XÁC SUẤT.
Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất.
Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất.
Bài tập cuối chương IX.

Các môn khác