Sách bài tập Vật lí 11 Chân trời sáng tạo gồm 4 Chương với 20 bài

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG

Bài 1: Mô tả dao động
Bài 2: Phương trình dao động điều hòa
Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa
Bài 4: Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng

CHƯƠNG 2: SÓNG

Bài 5: Sóng và sự truyền sóng
Bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng
Bài 7: Sóng điện từ
Bai 8: Giao thoa sóng
Bài 9: Sóng dừng

CHƯƠNG 3: ĐIỆN TRƯỜNG

Bài 11: Định luật Coulomb về tương tác tĩnh điện
Bài 12: Điện trường
Bài 13: Điện thế và thế năng điện
Bài 14: Tụ điện
Bài 15: Năng lượng và ứng dụng của tụ điện

CHƯƠNG 4: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Bài 16: Dòng điện. Cường độ dòng điện
Bài 17: Điện trở. Định luật Ohm
Bài 18: Nguồn điện
Bài 19: Năng lượng điện. Công suất điện

Các môn khác