Tiếng Anh 10 Unit 11 11B


A. Read the job ad. What is the job? What skills do you need for the job? B. Read the questions. Then listen to two interviews and check (✓) the questions you hear. You will hear two questions in both interviews. One question is not asked in either. C. Listen again and write notes in the table about each topic. D. Who should get the job? Discuss in pairs. E. Listen to the examples. Notice the pronunciation of the weak forms. F. Listen to the sentences. Check (✓) the correct column. G. In pairs,

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

Listening (Nghe)

A. Read the job ad. What is the job? What skills do you need for the job?

(Đọc quảng cáo công việc. Công việc là gì? Bạn cần những kỹ năng gì cho công việc đó?)

Lời giải chi tiết:

- The job / It is tour guide.

(Công việc là hướng dẫn viên du lịch.)

- I need good English communication skills, the ability to manage groups of people and driver's license.

(Tôi cần có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, khả năng quản lý những nhóm khách và bằng lái xe.)

B

B. Read the questions. Then listen to two interviews and check () the questions you hear. You will hear two questions in both interviews. One question is not asked in either.

(Đọc câu hỏi. Sau đó, nghe hai cuộc phỏng vấn và đánh dấu (✓) các câu hỏi bạn nghe được. Bạn sẽ nghe hai câu hỏi trong cả hai cuộc phỏng vấn. Có một câu hỏi sẽ không được hỏi trong cả hai lần.)

  1 2

1. Have you graduated from college? 

(Bạn đã tốt nghiệp đại học chưa?)

   

2. Have you ever traveled abroad? 

(Bạn đã từng đi du lịch nước ngoài chưa?)

   

3. What is the most interesting place you've visited? 

(Địa điểm thú vị nhất bạn đã đến thăm là gì?)

   

4. Have you worked with customers?

(Bạn đã làm việc với khách hàng chưa?)

   

5. Have you worked as a tour guide? 

(Bạn đã từng làm hướng dẫn viên du lịch chưa?)

   

6. Who is the most interesting person you have met? 

(Ai là người thú vị nhất mà bạn đã gặp?)

   

7. Have you taken any English language exams? 

(Bạn đã từng thi kỳ thi tiếng Anh nào chưa?)

   

8. Have you ever managed a group of people? 

(Bạn đã bao giờ quản lý một nhóm khách chưa?)

   

9. Have you passed your driving test?

(Bạn đã vượt qua bài kiểm tra lái xe chưa?)

   

C

C. Listen again and write notes in the table about each topic.

(Nghe lại lần nữa và viết ghi chú vào bảng về mỗi chủ đề.)

 

Ms. Harmon

(Cô Harmon)

Mr. Liu

(Anh Liu)

Subjects in college 

(Các môn học ở đại học)

   

Travel and places visited

(Du lịch và những địa điểm đã ghé thăm)

   

Experience as a tour guide 

(Kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch)

   

Driver's license 

(Bằng lái xe)

   

Experience with groups

(Trải nghiệm với nhóm)

   

D

D. Who should get the job? Discuss in pairs.

(Ai nên nhận công việc? Thảo luận theo cặp.)

E

E. Listen to the examples. Notice the pronunciation of the weak forms.

(Nghe các ví dụ. Chú ý cách phát âm của các dạng phát âm yếu.)

F

F. Listen to the sentences. Check () the correct column.

(Nghe các câu sau. Đánh dấu (✓) vào cột chính xác.)

 

Strong Form

(Dạng nhấn mạnh)

Weak Form

(Dạng yếu)

1. I have studied English and history. 

(Tôi đã học tiếng Anh và lịch sử.)

   

2. She has worked as a tour guide. 

(Cô ấy đã từng làm hướng dẫn viên du lịch.)

   

3. He has managed people. 

(Anh ấy đã quản lý mọi người.)

   

4. She has passed her driving test. 

(Cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra lái xe.)

   

5. Has he coached a team? 

(Anh ấy đã từng huấn luyện một đội chưa?)

   

6. Have you ever traveled abroad?

(Bạn đã từng đi du lịch nước ngoài chưa?)

   


G

G. In pairs, take turns saying a sentence in F with the strong form or weak form of the have / has. Can your partner say which form you used?

(Hoạt động theo cặp, lần lượt nói một câu trong bài F ở dạng nhấn mạnh hoặc dạng yếu của “have / has”. Bạn bên cạnh có thể nhận ra bạn đã sử dụng dạng thức nào không?)

Goal check

GOAL CHECK - Interview for a Job

(Kiểm tra mục tiêu – Phỏng vấn Công việc)

You are going to role play two interviews using the ads below. In the first interview, Student A is the interviewer and Student B is the interviewee. Change roles for the second interview. Before each interview, pick an ad together and prepare a list of ten questions for your partner. You can use some of the questions in B, as well as your own.

(Bạn sẽ đóng vai vào hai cuộc phỏng vấn bằng cách sử dụng các quảng cáo bên dưới. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Học sinh A là người phỏng vấn và Học sinh B là người được phỏng vấn. Đổi vai cho lần phỏng vấn thứ hai. Trước mỗi cuộc phỏng vấn, hãy cùng nhau chọn một quảng cáo và chuẩn bị danh sách mười câu hỏi cho bạn bên cạnh. Bạn có thể sử dụng một số câu hỏi trong bài B, cũng như câu hỏi của riêng bạn.)

WANTED

Summer School Assistant

A summer school is looking for a person to help the manager. The children are between 7 and 13 years old. Experience with children is necessary. An interest in playing team sports and games is an advantage.

Clothing Store Associate

A clothing store needs an associate to help with customers. We are looking for a friendly person with good communication skills. Experience working at a store is not necessary (training is provided). An interest in clothes and fashion is an advantage.

A: Have you worked with children?

(Bạn đã làm việc với trẻ em bao giờ chưa?)

B: Yes, I have. I coached a baseball team.
(Rồi. Tôi đã huấn luyện một đội bóng chày.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

CẦN TUYỂN

Trợ lý Trường học Hè

Một trường học hè đang tìm một người để hỗ trợ người quản lý. Trẻ em từ 7 đến 13 tuổi. Cần thiết phải có kinh nghiệm với trẻ em. Thích chơi các môn thể thao và trò chơi đồng đội là một lợi thế.

Nhân viên Cửa hàng Quần áo

Một cửa hàng quần áo cần một cộng sự để giúp đỡ khách hàng. Chúng tôi đang tìm kiếm một người thân thiện với kỹ năng giao tiếp tốt. Không cần có kinh nghiệm làm việc tại cửa hàng (sẽ được đào tạo). Yêu thích quần áo và thời trang là một lợi thế.

Lời giải chi tiết:

- A list of questions for Summer School Assistant:

+ Have you graduated from college?

+ Have you worked with children?

+ Have you worked as an assistant?

+ Have you ever managed a group of children?

+ Do you love children and playing with them?

+ Do you like playing team sports and games?

+ Are you a patient person?

+ Can you speak English well?

+ Are you a creative person?

+ Can you create funny games for children?

Tạm dịch:

- Danh sách các câu hỏi cho Trợ lý Trường học hè:

+ Bạn đã tốt nghiệp đại học chưa?

+ Bạn đã làm việc với trẻ em chưa?

+ Bạn đã từng làm trợ lý chưa?

+ Bạn đã bao giờ quản lý một nhóm trẻ em chưa?

+ Bạn có thích trẻ em và chơi với chúng không?

+ Bạn có thích chơi các môn thể thao và trò chơi đồng đội không?

+ Bạn có phải là người kiên nhẫn không?

+ Bạn có thể nói tiếng Anh tốt không?

+ Bạn có phải là người sáng tạo không?

+ Bạn có thể tạo ra những trò chơi vui nhộn cho trẻ em không?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 11 11C

  A. Read about Mac Dinh Chi. What did he achieve? B. Label the pictures with the achievements from the box. C. In groups, discuss the achievements in B. Rank them from 1 to 6 and give reasons. (1 = most difficult to achieve, 6 = easiest to achieve.) D. Underline the correct words to complete the sentences. E. Complete the sentences. Use your own ideas. F. Listen to the conversation. What was Pete doing when the fire drill started? G. Practice the conversation in pairs. Switch roles and practice i

 • Tiếng Anh 10 Unit 11 11D

  A. In groups, try to answer the questions about “famous firsts”. Do you know any other famous firsts in history or in your country? B. Look at the photos and the title of the newsletter. Write five words you expect to read in the article. Compare in pairs. C. Read the newsletter and answer the questions. D. Read the newsletter. What do the following words refer to? E. Read the newsletter. Circle T for true and F for false. F. Match the words from the article to the definitions. GOAL CHECK

 • Tiếng Anh 10 Unit 11 11E

  A. Have you ever written a resume for a job or completed an application form for school? What information did you include? B. In groups, look at the advice for writing a resume. Discuss if each statement is true (T) or false (F) in your country and give reasons. C. In pairs, discuss Tina’s resume. Does she follow your advice in B? What information is missing? D. People often spell these words incorrectly on resumes. Find these words in the resume in C and check (✓) the correct spelling. E. Read

 • Tiếng Anh 10 Unit 11 11A

  Look at the photo and answer the questions. A. Label the photos with the chores from the box. B. Categorize the chores in A next to the comments below. You can use the same chore more than once. C. In pairs, compare your answers in B. For the chores in item 4, say who does those chores in your house. D. Listen to a conversation between a mother and daughter. Check (✓) the things they have done. Put an (x) for the things they haven't done. E. Complete the conversation with the present perfect. T

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.