Tiếng Anh 7 Unit 2 Language Focus: Present continuous - questions


1. Match questions 1–4 with answers a–d. Then choose the correct words in rules 1–2. 2. PRONUNCIATION. Diphthongs. Listen. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 3. Order the words to make questions. Then ask and answer the questions with your partner. 4. Read the examples and then complete the Rules. 5. Complete the interview with the present simple or present continuous form of the verbs. 6. USE IT! Write present simple and present conti

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1.Match questions 1–4 with answers a–d. Then choose the correct words in rules 1–2.

(Nối câu hỏi 1–4 với câu trả lời a – d. Sau đó chọn các từ đúng trong quy tắc 1–2.)

1 Are the boys watching TV?

2 What are they chatting about?

3 Is Becky answering questions?

4 What’s she doing with her mum?

a. She’s cooking.

b. Yes, she is.

c. They’re chatting about sport.

d. No, they aren’t.

RULES

1 In the present continuous we make questions using the verb be / do / have.

2 We make short answers with a pronoun, like I, we, etc., and the verb be / do / have.

Lời giải chi tiết:

1.d

2.c

3.b

4.a

1 Are the boys watching TV?

(Các cậu bé có đang xem TV không?)

d. No, they aren’t.

(Không, họ không.)

2 What are they chatting about?

(Họ đang trò chuyện về điều gì?)

c. They’re chatting about sport.

(Họ đang trò chuyện về thể thao.)

3 Is Becky answering questions?

(Becky có đang trả lời câu hỏi không?)

b. Yes, she is.

(Vâng, đúng như vậy.)

4 What’s she doing with her mum?

(Cô ấy đang làm gì với mẹ của cô ấy?)

a. She’s cooking.

(Cô ấy đang nấu ăn.)

RULES (QUY TẮC)

1 In the present continuous we make questions using the verb be.

(Ở thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta đặt câu hỏi bằng cách sử dụng động từ be.)

2 We make short answers with a pronoun, like I, we, etc., and the verb be.

(Chúng ta trả lời ngắn với một đại từ, như tôi, chúng tôi, v.v., và động từ be.)

Bài 2

2.PRONUNCIATION.Diphthongs. Listen. Choose the words whose underlined part is pronounced

differently from that of the others.

(PHÁT ÂM. Nguyên âm đôi. Nghe. Chọn những từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn

lại.)

1 break     steak     great      pear
2 sound     shout     ground   shoulder
3 bear        clear     hear       near
4 choir       choice    noise.    oil
5 hair        fail         lair         fair


Lời giải chi tiết:

1.

break /breɪk/: giờ giải lao

steak /steɪk/: bít tết

great /greɪt/ : tuyệt

pear /peə/: quả lê

Phần gạch chân trong 3 từ break ,steak, great đều là /eɪ/, còn trong từ pear là /eə/

Bài 3

3.Order the words to make questions. Then ask and answer the questions with your partner.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu hỏi. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

1 you / are / listening to / your teacher / ?

2 your teacher / what / doing / is / ?

3 speaking / the person next to you / is / ?

4 are / you / near a window / sitting / ?

5 are / talking a lot / the people in your class / ?

6 what / thinking / are / you / ?


Lời giải chi tiết:

1 Are you listening to your teacher ?

(Bạn có đang lắng nghe giáo viên của bạn?)

Yes, I am./ No, I’m not.

(Có/ Không.)

2 What is your teacher doing ?

(Giáo viên của bạn đang làm gì?)

He’ s writing on the board. 

(Thầy ấy đang viết trên bảng.)

3 Is the person next to you speaking ?

(Người bên cạnh bạn có đang nói không?)

Yes, he is./ No, he isn’t.

(Có/ Không.)

4 Are you sitting near a window ?

(Bạn có đang ngồi gần cửa sổ không?)

Yes, I am./ No, I’m not.

(Có/ Không.)

5 Are the people in your class talking a lot ?

(Những người trong lớp của bạn có đang nói nhiều không?)

Yes, they are. / No, they aren’t.

(Có/ Không.)

6 What are you thinking ?

(Bạn đang nghĩ gì?)

I’m thinking about my maths lesson. 

(Tôi đang nghĩ về bài học môn toán của mình.)


Bài 4

4. Read the examples and then complete the Rules.

(Đọc các ví dụ và sau đó hoàn thành các quy tắc.)

I often listen to music on my phone.

(Tôi thường nghe nhạc trên điện thoại của mình.)

I’m listening to a great song at the moment.

(Tôi đang nghe một bài hát hay vào lúc này.)

RULES

1 We use the present _________ for actions in progress.

2 We use the present _________ for routines or repeated actions.

Lời giải chi tiết:

RULES (QUY TẮC)

1 We use the present continuous for actions in progress.

(Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho các hành động đang diễn ra.)

2 We use the present simple for routines or repeated actions.

(Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn cho các thói quen hoặc các hành động lặp đi lặp lại.)

Bài 5

 5.Complete the interview with the presentsimple or present continuous form of the verbs.

(Hoàn thành cuộc phỏng vấn với dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của động từ.)

ANIMAL COMMUNICATION

Dolphin chat

Dr Wenger, what’s your job exactly? What do you do?

I study animal communication.

And what (1) ______________ (you / study) at the moment?

At the moment I (2) ______________ (work) with scientists in Miami. We (3) ______________ (study)

dolphins.

Yes, these photos are interesting. What (4) ______________  (you / do) in this photo?

We (5) ______________  (listen) to the sounds of the dolphins. They usually (6) ______________  (make)

different sounds when they are happy and when they’re sad.

The second photo is great. (7) ______________ (they play)?

Yes, they often(8) ______________  (play). It’s another type of communication.

Very interesting. Thanks, Dr Wenger.


Lời giải chi tiết:

1.are you studying

2.am  working

3.are studying

4.are you doing

5.are listening

6.make

7.Are they playing

8.play

Giải thích:

1.Câu có at the moment dùng thì hiện tại tiếp diễn.

2. Câu có at the moment dùng thì hiện tại tiếp diễn.

3.Trả lời cho câu “And what are you studying at the moment?” dùng thì hiện tại tiếp diễn.

4.Đặt câu hỏi cho hoạt động trong 1 bức ảnh dùng thì hiện tại tiếp diễn.

5.Hoạt động đang diễn ra trong bức ảnh dùng thì hiện tại tiếp diễn.

6.Câu có trạng từ “usually” dùng thì hiện tại đơn.

7. Đặt câu hỏi cho hoạt động trong 1 bức ảnh dùng thì hiện tại tiếp diễn.

8.Câu có trạng từ “often” dùng thì hiện tại đơn.

ANIMAL COMMUNICATION

Dolphin chat

Dr Wenger, what’s your job exactly? What do you do?

I study animal communication.

And what are you studying at the moment?

At the moment I am  working with scientists in Miami. We are studying dolphins.

Yes, these photos are interesting. What are you doing in this photo?

We are listening to the sounds of the dolphins. They usually make different sounds when they are happy

and

when they’re sad.

The second photo is great. Are they playing?

Yes, they often play. It’s another type of communication.

Very interesting. Thanks, Dr Wenger.

Tạm dịch:

GIAO TIẾP ĐỘNG VẬT

Cá heo trò chuyện

Tiến sĩ Wenger, công việc của ông chính xác là gì? Ông làm nghề gì?

Tôi nghiên cứu về giao tiếp động vật.

Và ông đang nghiên cứu gì vào lúc này?

Hiện tại tôi đang làm việc với các nhà khoa học ở Miami. Chúng tôi đang nghiên cứu cá heo.

Vâng, những bức ảnh này thật thú vị. Các bạn đang làm gì trong bức ảnh này?

Chúng tôi đang lắng nghe âm thanh của cá heo. Chúng thường tạo ra những âm thanh khác nhau khi vui và khi buồn.

Bức ảnh thứ hai là tuyệt vời. Chúng đang chơi đùa à?

Vâng, chúng thường chơi đùa. Đó là một kiểu giao tiếp khác.

Rất thú vị. Cảm ơn, Tiến sĩ Wenger.


Bài 6

 6.USE IT! Write present simple andpresent continuous questions using the wordsin the box and

your own ideas. Then ask andanswer the questions with your partner.

(THỰC HÀNH! Viết các câu hỏi thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn sử dụng các từ trong hộp và ý tưởng của

riêng bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

are (thì là,ở)            does      phone (gọi)                         what (gì)                    you (bạn,các bạn)           
your sister (chị của bạn)            call (gọi)                             get bad reception (nhận sự tiếp đón kém))           
hang up (cúp máy)                  how often (thường xuyên như thế nào)                talk to (nói với)           

the wrong number (nhầm số)  when (khi)                         where (ở đâu)           who (ai)

why (tại sao)                         your brother (anh của bạn)       your parents (bố mẹ của bạ)            

Lời giải chi tiết:

1. Are you parents going on holiday?

(Bố mẹ bạn đang đi nghỉ phải không?)

-Yes, they are. My parents and brother are having a three-day holiday.

(- Đúng vậy. Bố mẹ và anh trai tôi đang có một kỳ nghỉ ba ngày.)

2.Who do you live with?

(Bạn sống với ai?)

-I live with my family.

(Tôi sống với gia đình tôi.)

3.Where does your brother study?

(Anh bạn học ở đâu?)

- He studies at the same school with me. 

(Cô ấy học cùng trường với tôi.)

4.How often do you call your grandma?

(Bạn thường gọi bà của bạn bao lâu một lần?)

-I call her every Sunday.

(Tôi gọi cho bà ấy vào Chủ nhật hàng tuần.)

5. Are you calling the wrong number?

(Bạn đang gọi nhầm số?)

Oops, I’m sorry about that.

(Rất tiếc, tôi xin lỗi về điều đó.)

6.Do you ever get bad reception in the library?

(Bạn có bao giờ nhận được sự tiếp đón kém tại thư viện không?)

No, I don’t. The librarian in my school is reaaly nice and friendly.

(Không. Thủ thư ở trường tôi rất dễ thương và thân thiện.)


Finished?

Finished? Write questions about people in your class.

(Bạn đã hoàn thành? Viết câu hỏi về những người trong lớp của bạn.)


Lời giải chi tiết:

1.Is the person in front of you writing?

(Có phải người trước mặt bạn đang viết?)

2.Are the people in your class listening to your teacher?

(Những người trong lớp đang lắng nghe giáo viên của bạn phải không?)

3.Is your teacher wearing glasses?

(Giáo viên của bạn có đang đeo kính không?)

4.Have your teacher got a laptop?

(Giáo viên của bạn có máy tính xách tay không?)

5.Are the girls in your class wearing skirts?

(Các bạn nữ trong lớp của bạn có mặc váy không?)


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu
 • Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Speaking: Making plans over the phone

  THINK! When you want to tell friends something important, do you phone or text? 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What does Mike want to do? Why can’t Anna meet Mike now? 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Anna or Mike. Which key phrases are not used? Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Put the dialogue in the correct order. Listen and check. Then pr

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Writing: A report on a survey

  THINK! What is your favourite song in English? Do you listen to many songs in English? 1. Read the language survey report. How many people are there in the class? How many people watch TV programmes in another language? 2. Complete the Key Phrases from the text. Which key phrases are followed by a verb in the singular form? 3. Find the words but and however in the survey. Do they come at the beginning, middle or end of a sentence? 4. Match 1–4 with a–d. 5. USE IT! Follow the steps in the

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Culture: English is all around

  1. Read and listen to the text and complete the table. (Đọc và nghe văn bản và hoàn thành bảng.) 2. Read the text again and write True or False. 3. YOUR CULTURE. Work in groups. Ask and answer the questions with a partner. 4. USE IT! Use your answers from exercise 3 to write a text (60–80 words) describing your use of English in daily life.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Puzzles and games

  1. Complete the puzzle with words about communication. Then use the letters in the blue boxes to make a mystery word. 2. SENTENCE RACE. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences. Score three points for finishing first. Score one point for each correct sentence. 3. Look at the mobile phone key pad. Use the code to write phone language verbs. 4. WHO’S WHO? Work in pairs. Follow the instructions. 5. Work in groups. Talk about each other following the instructions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Vocabulary and Listening

  THINK! Which person do you phone most often? Who do you text most often? 1. Listen and match phrases A–H with what you hear (1–8). Listen again and check. 2. Match 1–6 with a–f. Listen and check. 3. Listen to three conversations. Write who says phrases 1–6 in exercise 2. 4. USE IT! Work in pairs. Imagine you are in the following situations. Think of your answers and then explain your reasons to your partner.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.