Tiếng Anh 7 Unit 7 Writing: Song reviews


THINK! What’s your favourite song? Why do you like it? 1. Read the reviews. Which song has great singers? Which song belongs to Việt Nam? 2. Complete the key phrases with words from the text. 3. Find the blue words in the reviews and say what they refer to. 4. Replace the blue phrases with five pronouns from the box. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! What’s your favourite song? Why do you like it?

(SUY NGHĨ! Bài hát yêu thích của bạn là gì? Tại sao bạn thích nó?)


Lời giải chi tiết:

My favourite song is Mom’s Diary. Because of its meaningful lyrics and beautiful melody.

(Bài hát yêu thích của tôi là Nhật ký của mẹ. Vì ca từ ý nghĩa và giai điệu đẹp.)


Bài 1

 1.Read the reviews. Which song has great singers? Which song belongs to Việt Nam?

(Đọc các nhận xét. Bài hát nào có các ca sĩ nổi tiếng? Bài hát nào của Việt Nam?)

THE REVIEW SITE

Title / Band: We are the world by Michael Jackson and Lionel Richie

Reviewer: Mia ★★★★

We are the world raised more than $60 million for African famine victims in 1985. Jackson wrote it with

Lionel Richie for weeks. Many famous singers joined this music video. They showed their compassion,

sympathy and humanity. I like Michael Jackson's songs a lot. His songs have usually got good melodies and

the lyrics are really interesting. For me, this song is the best of his.

Title / Band: Trống cơm (Vietnamese folk song)

Reviewer: Paul ★★★★

Trống cơm is a folk song from the Red River Delta. Foreign tourists like the song very much when they visit

Việt Nam. Do not pay attention to its lyrics because the beats are more important. If you like dancing, you

will love this. I often dance to it cheerfully. It sounds happy.


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

TRANG WEB ĐÁNH GIÁ

Title / Band: We are the world của Michael Jackson và Lionel Richie

Người đánh giá: Mia ★★★★

We are the world quyên góp được hơn 60 triệu đô la cho các nạn nhân nạn đói ở Châu Phi năm 1985.

Jackson đã viết nó với Lionel Richie trong nhiều tuần. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã tham gia MV này. Họ đã thể

hiện lòng trắc ẩn, sự cảm thông và lòng nhân đạo của họ. Tôi thích các bài hát của Michael Jackson rất

nhiều. Các bài hát của ôngấy thường có giai điệu hay và lời bài hát thực sự thú vị. Đối với tôi, bài hát này là

bài hát hay nhất của ôngấy.

Title / Band: Trống cơm (Dân ca Việt Nam)

Người đánh giá: Paul ★★★★

Trống cơm là một làn điệu dân ca của vùng đồng bằng sông Hồng. Du khách nước ngoài rất thích bài hát này

khi đến thăm Việt Nam. Đừng chú ý đến lời bài hát của nó vì nhịp điệu quan trọng hơn. Nếu bạn thích nhảy

múa, bạn sẽ thích bài này. Tôi thường nhảy theo nó một cách vui vẻ. Nghe có vẻ vui.


Lời giải chi tiết:

-We are the worldhas greatsingers.

We are the world có các ca sĩ nổi tiếng.

Thông tin: Many famous singers joined this music video.

-Trống cơm belongs to Việt Nam.

(Trống cơm của Việt Nam.)

Thông tin: Trống cơm (Vietnamese folk song)


Bài 2

2. Complete the key phrases with words from the text.

(Hoàn thành các cụm từ khoá với các từ trong văn bản.)

KEY PHRASES 

Reviewing songs

I like (1) ………………..  .

His songs have usually got (2) ……………….. .

The lyrics are (3) ……………….. .

This song is (4) ……………….. .

If you like dancing, (5) ………………..  .

I often dance (6) ………………..  .

It sounds (7) ………………..  .

Lời giải chi tiết:

1. Michael Jackson's songs a lot.

2. good melodies

3. really interesting

4. the best of his

5.you will love this

6. to it cheerfully

7. happy

KEY PHRASES (Cụm từ khoá)

Reviewing songs (Đánh giá bài hát)

I like Michael Jackson's songs a lot. 

(Tôi thích các bài hát của Michael Jackson rất nhiều.)

His songs have usually got good melodies.

(Các bài hát của ông ấy thường có giai điệu hay.)

The lyrics are really interesting.

(Lời bài hát thực sự thú vị.)

This song is the best of his.

(Bài hát này là bài hay nhất của ông ấy.)

If you like dancing, you will love this.

(Nếu bạn thích nhảy múa, bạn sẽ thích bài này.)

I often dance to it cheerfully.

(Tôi thường nhảy theo nó một cách vui vẻ.)

It sounds happy.

(Nghe có vẻ vui.)

Bài 3

3.Find the blue words in the reviews and say what they refer to.

(Tìm các từ màu xanh trong các bài đánh giá và nói chúng đề cập đến gì.)

it the song

1 they……………..

2 me……………..

3 his……………..

4 you……………..

5 this……………..

6 I……………..

7 It……………..


Lời giải chi tiết:

1 they            Many            famous singers

2 me              Mia

3 his               Michael Jackson

4 you              audience (thính giả)

5 this             the song

6 I                   Paul

7 It                  the song


Bài 4

 4.Replace the blue phrases with five pronouns from the box.

(Thay thế các cụm từ màu xanh bằng năm đại từ trong hộp.)

he  her  hers  it  my  she  their  them they

1 The song is OK, but the song isn’t fantastic.

2 One Direction? I really can’t listen to One Direction.

3 Taylor Swift has got a lot of fans and her fans are cool.

4 John Newman sings on Calvin Harris’s song. John Newman and Calvin Harris are brilliant. 

5 My brother is really into Calvin Harris. My brother is a big fan.


Phương pháp giải:

Đại từ nhân xưng

Tân ngữ

Đại từ sở hữu

Tính từ sở hữu

I

Me

Mine

My

We

Us

Ours

Our

You (số ít)

You

Yours

Your

You (số nhiều)

You

Yours

Your

He

Him

His

His

She

Her

Hers

Her

It

It

Its

Its

They

Them

theirs

their

Lời giải chi tiết:

1 The song is OK, but it isn’t fantastic.

(Bài hát này ổn, nhưng nó không hay lắm.)

2 One Direction? I really can’t listen to them.

(One Direction ư? Tôi thực sự không thể nghe họ.)

3 Taylor Swift has got a lot of fans and they are cool.

(Taylor Swift có rất nhiều người hâm mộ và họ rất tuyệt.)

4 John Newman sings on Calvin Harris’ssong. They are brilliant.

(John Newman hát bài hát của Calvin Harris. Họ thật tuyệt.)

5 My brother is really into Calvin Harris. He is a big fan.

(Anh trai tôi rất thích Calvin Harris. Anh ấy là một người hâm mộ lớn.)


Bài 5

 5.USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

(THỰC HÀNH! Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết.)

WRITING GUIDE

A TASK

Think of two songs you like and write short reviews (60 – 80 words) of them.

B THINK AND PLAN

1 Who wrote the song?

2 What kind of music is it?

3 What do you like about the artist, music and lyrics?

4 What will fans and other people think about the song?

5 Will it be a hit, in your opinion?

C WRITE

Read the model text again and look at your notes. Then write your review and include some of the key

phrases. Exchange your reviews with other people.

D CHECK

- References                    - will for prediction

- Capital letters              -  Pronouns

Phương pháp giải:

WRITING GUIDE (Hướng dẫn Viết)

A TASK (NHIỆM VỤ)

Think of two songs you like and write short reviews (60 – 80 words) of them.

(Nghĩ về hai bài hát bạn thích và viết đánh giá ngắn (60 - 80 từ) về chúng.)

B THINK AND PLAN (SUY NGHĨ VÀ KẾ HOẠCH)

1 Who wrote the song? 

(Bài hát do ai sáng tác?)

2 What kind of music is it?

(Đó là thể loại âm nhạc nào?)

3 What do you like about the artist, music and lyrics?

(Bạn thích gì về nghệ sĩ, âm nhạc và lời bài hát?)

4 What will fans and other people think about the song?

(Người hâm mộ và những người khác sẽ nghĩ gì về bài hát?)

5 Will it be a hit, in your opinion?

(Theo ý kiến của bạn nó sẽ là một bản hit chứ?)

C WRITE (VIẾT)

Read the model text again and look at your notes. Then write your review and include some of the key

phrases. Exchange your reviews with other people.

(Đọc lại văn bản mẫu và xem các ghi chú của bạn. Sau đó, viết đánh giá của bạn và bao gồm một số cụm

từ khoá. Trao đổi đánh giá của bạn với những người khác.)

D CHECK (KIỂM TRA)

- References (Tài liệu tham khảo)      - will for prediction (will để dự đoán)

- Capital letters (Chữ in hoa)              -  Pronouns (Đại từ)

Lời giải chi tiết:

Mom’s Diary is a famous Vietnamese pop song. It was written by the composer Nguyen Van Chung. It shows

both traditional and unconventional characteristics of moms in its meaningful lyrics and beautiful melody. It

touches millions of Vietnamese souls when everyone sees part of themselves and their mom in this song.

That’s also the reason why I love his songs.

 Count on me is a folk and tropical song by American singer-songwriter Bruno Mars. It conveys a positive

message about friendship. Its lyrics are easily memorized so we can easily memorize it.

Tạm dịch:

Nhật ký của mẹ là một ca khúc nhạc pop nổi tiếng của Việt Nam. Nó được viết bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn

Chung. Nó thể hiện cả những nét truyền thống và độc đáo của những người mẹ trong ca từ ý nghĩa và giai

điệu đẹp. Nó chạm đến hàng triệu tâm hồn Việt Nam khi mọi người nhìn thấy một phần của mình và mẹ của

họ trong bài hát này. Đó cũng là lý do tại sao tôi yêu các bài hát của anh ấy.

Count on me là một bài hát dân gian và nhiệt đới của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Bruno Mars. Nó truyền đi

một thông điệp tích cực về tình bạn. Lời bài hát của nó rất dễ thuộc nên chúng ta có thể dễ dàng học thuộc.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Culture: A young entrepreneur

  1. Read the text. Who is Jamal Edwards and why is he famous today? Read and listen to the text and check your answers. 2. Match the blue words in the text with definitions 1–5. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE Write about a young entrepreneur in Việt Nam. Complete the table and use the internet to help you. 5. USE IT! Work in pairs. Tell your partner about your young entrepreneur in exercise 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Puzzles and Games

  1. Find nine more music words. Then put them in the correct list. 2. ALI’S WEEK. Look at the pictures in Ali’s diary for next week. Follow the instructions. 3. Use the code to write nouns and adjectives in the correct column. 4. SCHOOL TRIP ARRANGEMENTS. Work in pairs. Work out the right order for the school trip and then ask and answer questions about the trip.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking: Organising an event

  THINK! Imagine you are helping to organise an event at your school. What can you do to tell everyone that it is happening? 1. Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember the orders that Dan and Amelia say them. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at situations 1–5. Take turns offering to hel

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Language focus: be going to - questions & present continuous

  1. Order the words to make questions. Then match questions 1–4 with four answers from a–f. 2. Imagine you and a friend are organising a trip to the final of The You Factor. Write questions for 1–6. Then ask your partner. 3. Match sentences 1–5 with rules a–c. 4. Complete the dialogue with the present continuous form of the verbs in the box. Which sentence is an action in progress and which is an arrangement for the future? 5. USE IT! Work in pairs. Ask and answer questions using phrases from

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Vocabulary and Listening

  THINK! What talent shows are there on TV in Việt Nam? Do you watch them? 1. Check the meaning of the adjectives in blue. Then choose the correct word in each sentence. Listen and check. 2. PRONUNCIATION – Syllables - Listen to the adjectives and repeat. How many syllables are there in each word? Mark the syllables. 3. Match the adjectives in blue from exercise 1 with the nouns in the table. Listen and check. 4. Listen to an extract from The You Factor. Which contestant gets the highest score,

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.