Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back


1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Complete the sentences with appropriate leisure activities.

(Hoàn thành các câu với các hoạt động giải trí thích hợp.)

1. Mai loves _____ online for about 30 minutes a day. She thinks puzzles are good for the brain.

2. My favourite leisure activity is _____ I can make many things myself, such as paper flowers and bracelets.

3. _____ is a popular way for teens to spend their free time. Many of them send messages to each other every day.

4. My brother is fond of _____ with his friends. On Sundays, he usually plays football, goes swimming, or plays badminton with them.

5. Tom spends one hour on the Internet almost every day. He is keen on _____.

Lời giải chi tiết:

1. doing puzzles

2. doing DIY

3. messaging friends

4. playing sport

5. surfing the net

1. Mai loves doing puzzles online for about 30 minutes a day. She thinks puzzles are good for the brain.

(Mai thích xếp hình trực tuyến khoảng 30 phút một ngày. Cô ấy nghĩ rằng các câu đố tốt cho não.)

2. My favourite leisure activity is doing DIY. I can make many things myself, such as paper flowers and bracelets.

(Hoạt động mà mình thích nhất trong lúc rảnh là làm đồ thủ công. Mình có thể tự làm các đồ vật, như hoa giấy và vòng tay.)

3. Messaging friends is a popular way for teens to spend their free time. Many of them send messages to each other every day.

(Nhắn tin cho bạn bè là một cách phổ biến của các thiếu niên trong thời gian rảnh. Nhiều người gửi tin nhắn cho nhau mỗi ngày.)

4. My brother is fond of playing sport with his friends. On Sundays, he usually plays football, goes swimming, or plays badminton with them.

(Anh trai mình rất thích chơi thể thao với bạn anh ấy. Vào Chủ nhật, anh ấy thường chơi bóng đá, đi bơi hoặc chơi bóng rổ với họ.)

5. Tom spends one hour on the Internet almost every day. He is keen on surfing the net.

(Hầu như Tom đều dành một tiếng mỗi ngày ở trên In-tơ-nét. Anh ấy thích lướt mạng.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Write complete sentences from the given cues.

(Viết câu hoàn chỉnh từ gợi ý cho sẵn.)

1. my cousin / crazy about / play / computer / games.

2. they / interested / play / badminton / after school?

3. I / not fond / make models / because / I / not patient.

4. - why / you / not into / cook?

    - because / often / burn myself.

5. my friends / keen / do judo / and / they / go / judo club / every Sunday.

Lời giải chi tiết:

1. My cousin is crazy about playing computer games.

(Cháu tôi phát cuồng với trò chơi điện tử.)

2. Are they interested in playing badminton after school?

(Họ có hứng thú với việc chơi cầu lông sau khi tan học không?)

3. I am not fond of making models because I am not patient.

(Tôi không thích làm các mô hình vì tôi không kiên nhẫn.)

4. Why are you not into cooking? - Because I often burn myself.

(Tại sao cậu không thích nấu ăn? Vì mình thường làm bản thân bị bỏng.)

5. My friends are keen on doing judo and they go to judo club on every Sunday.

(Những người bạn của mình rất thích tập võ Judo và họ đến câu lạc bộ võ vào Chủ nhật hàng tuần.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Grammar

3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets.

(Điền vào mỗi chỗ trống dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. Does Tom enjoy (cycle) _____ in the park with his friends?

2. Some teenagers don't like (read) _____ comic books.

3. Mai detest (play) _____ sport because it's tiring.

4. Trang and Ann love (chat) _____ with each other in their free time.

5. What do Nam and Mark prefer (do) _____ at the weekend?

Lời giải chi tiết:

1. cycling

2. reading/ to read

3. playing

4. chatting/ to chat

5. to do/ doing

1. Does Tom enjoy cycling in the park with his friends?

(Tom có thích đạp xe trong công viên với các bạn của cậu ấy không?)

2. Some teenagers don't like reading/ to read comic books.

(Vài thiếu niên không thích đọc truyện tranh.)

3. Mai detest playing sport because it's tiring.

(Mai cực ghét chơi thể thao vì nó rất mệt mỏi.)

4. Trang and Ann love chatting/ to chat with each other in their free time.

(Trang và Ann yêu thích nói chuyện với nhau lúc rảnh.)

5. What do Nam and Mark prefer to do/ doing at the weekend?

(Nam và Mark thích làm gì hơn vào cuối tuần?)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

(Hoàn thành đoạn văn. Sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc và hình ảnh. Thêm nhiều từ hơn nếu cần thiết.)

Ann is my best friend. She usually has free time at the weekend. She enjoys (1. ride) riding a horse at the riding club. Sometimes, she likes (2. read) _____ or (3. message) _____. She also loves (4. make) _____ and (5. knit) _____. However, there is one thing she doesn't like doing in her free time. She dislikes (6. play) _____.

Lời giải chi tiết:

1. riding a horse

2. reading/ to read books

3. messaging/ to message her friends

4. making/ to make paper flowers

5. knitting/ to knit

6. playing badminton

Ann is my best friend. She usually has free time at the weekend. She enjoys (1) riding a horse at the riding club. Sometimes, she likes (2) reading/ to read books or (3) messaging/ to message her friends. She also loves (4) making/ to make paper flowers and (5) knitting/ to knit. However, there is one thing she doesn't like doing in her free time. She dislikes (6) playing badminton.

Tạm dịch: 

Ann là bạn thân của mình. Cô ấy thường rảnh vào cuối tuần. Cô ấy thích cưỡi ngựa ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Đôi khi cô ấy thích đọc sách hoặc nhắn tin với bạn bè. Cô ấy cũng thích làm hoa giấy và đan móc. Tuy nhiên có một điều cô ấy không thích làm lúc rảnh. Cô ấy không thích chơi cầu lông.


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings to your class based on the following guiding questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2

  1. Answer the questions. 2. Listen to an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen to the interview again. Fill in each blank in the table with no more than TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an email (80 - 100 words) to a penfriend to tell him / her about what you usually do with your friends in your free time. Use your answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns to ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers to the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember to use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable form. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.