Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2


1. Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions. 2. You will hear a student talking about an imaginary planet that supports life. Listen and choose the correct answer A, B, or C. 3. Read the following information about Hopeans. Listen again and fill in each blank with ONE word or number that you hear. 4. Work in pairs. Use your imagination to make notes in the table below about what aliens living on another planet would be like. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) desc

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where do you think this creature is from?

2. What do you think it can do?

Lời giải chi tiết:

1. Where do you think this creature is from?

(Bạn nghĩ sinh vật này là từ đâu ra?)

I think that creature is from other planet.

(Mình nghĩ là sinh vật này đến từ hành tinh khác.)

2. What do you think it can do?

I think it can do a lot of things at the same time because it has four hands.

(Mình nghĩ là nó có thể làm nhiều thứ một lúc vì nó có bốn tay.)

For example: Four hands can wash the dishes faster than two hands.

(Ví dụ: Bốn tay có thể rửa bát nhanh hơn hai tay.)

Bài 2

2. You will hear a student talking about an imaginary planet that supports life. Listen and choose the correct answer A, B, or C.

(Bạn sẽ nghe một học sinh nói về một hành tinh tưởng tượng hỗ trợ sự sống. Nghe và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)


1. Planet Hope is located __________. (Hành tinh Hy vọng tọa lạc ở _____.)

A. in the Milky Way Galaxy (Dải Ngân Hà)

B. in the Andromeda Galaxy (Thiên Hà Andromeda)

C. close to the Milky Way Galaxy (gần với Dải Ngân Hà)

2. Planet Hope is ______________. (Hành tinh Hy vọng là _____.)

A. as big as Earth (lớn bằng Trái Đất.)

B. half the size of Earth (lớn bằng nửa Trái Đất.)

C. three times the size of Earth (gấp 3 lần kích cỡ Trái Đất.)

3. The climate on Planet Hope is ______________. (Khí hậu trên Hành tinh Hy vọng _____.)

A. very hot all year around (nóng quanh năm)

B. very cold all year around (lạnh quanh năm)

C. hot in the day but very cold at night (ngày nóng đêm lạnh)

4. Hopeans have thick skin to protect then from ____________. (Người dân ở hành tinh này có lớp da dày để bảo vệ họ khỏi _____.)

A. the heat (cái nóng)

B. the cold (cái lạnh)

C. alien attacks (sự tấn công của người ngoài hành tinh.)

5. Hopeans drink _______________. (Người dân ở hành tinh này uống _____.)

A. liquid water from the sea (nước lỏng từ biển.)

B. petrol from under the ground (dầu từ dưới đất)

C. almost nothing (không uống gì)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Good morning, everyone. Today I'd like to tell you about life on a planet called Planet Hope.

Planet Hope is in the Milky Way Galaxy. It is three times bigger than Earth. It has three suns and four moons, so the weather is hot all year round, and its surface is quite dry. Planet Hope has only one season.

The creatures living there are Hopeans,  and they don't look like us. They have a big head, four eyes, two legs, and four arms. They have thick skin to protect them from the heat. They are very friendly and hospitable. They are only dangerous to people who try to attack them.

Hopeans grow special plants for food. They don't drink liquid water, they drink a type of petrol from under the ground. Hopeans use rockets to travel at very high speeds.

That is my description of Planet Hope and the creatures living on it. I hope you enjoyed it and thank you for listening.

Tạm dịch: 

Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về sự sống trên một hành tinh tên là Hành tinh Hy vọng.

Hành tinh Hy vọng nằm trong Dải Ngân hà. Nó lớn gấp ba lần Trái đất. Nó có ba mặt trời và bốn mặt trăng nên thời tiết ở đây nóng quanh năm và bề mặt của nó khá khô. Hành tinh Hy vọng chỉ có một mùa.

 Những sinh vật sống ở đó là nhưng Hopeans, và họ không giống chúng ta. Họ có đầu to, bốn mắt, hai chân và bốn tay. Họ cò có lớp da dày để bảo vệ họ khỏi cái nóng. Họ rất thân thiện và hiếu khách. Họ chỉ nguy hiểm với những người cố gắng tấn công hộ.

Hopeans trồng các loại cây đặc biệt để làm thức ăn. Họ không uống nước lỏng, họ uống một loại dầu từ dưới lòng đất. Hopeans sử dụng tên lửa để di chuyển với tốc độ rất cao.

Đó là mô tả của tôi về Hành tinh Hy vọng và những sinh vật sống trên đó. Tôi hy vọng mọi người thích nó và cảm ơn các bạn đã lắng nghe

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

1. Planet Hope is located __________(Hành tinh Hy vọng tọa lạc ở _____.)

Đáp án: A. in the Milky Way Galaxy (Dải Ngân Hà)

Thông tin: Planet Hope is in the Milky Way Galaxy.

(Hành tinh Hy vọng nằm trong Dải Ngân Hà.)

2. Planet Hope is ______________. (Hành tinh Hy vọng _____.)

Đáp án: C. three times the size of Earth (gấp 3 lần kích cỡ Trái Đất)

Thông tin: It is three times bigger than Earth. 

(Nó lớn gấp 3 lần Trái Đất.)

3. The climate on Planet Hope is ______________. (Khí hậu trên Hành tinh Hy vọng _____.)

Đáp án: A. very hot all year around (nóng quanh năm)

Thông tin: ...so the weather is hot all year round...

(...vậy nên thời tiết nóng quanh năm...)

4. Hopeans have thick skin to protect then from ____________. (Hopeans có lớp da dày để bảo vệ họ khỏi _____.)

Đáp án: A. the heat (cái nóng)

Thông tin: They have thick skin to protect them from the heat.

(Họ có lớp da dày để bảo vệ họ khỏi cái nóng.)

5. Hopeans drink _______________. (Hopeans uống _____.)

Đáp án: B. petrol from under the ground (dầu từ dưới đất)

Thông tin: ...they drink a type of petrol from under the ground.

(... Họ uống một loại dầu từ dưới lòng đất.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Read the following information about Hopeans. Listen again and fill in each blank with ONE word or number that you hear.

(Đọc thông tin sau về Hopeans. Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ hoặc số mà bạn nghe được.)


Name

Hopeans

Living place

Planet Hope in the Milky Way Galaxy

Appearance

Have a big head, (1) _____ eyes, two legs, and (2) ______ arms

Have thick skin to protect them from the heat

Behaviour

Friendly and (3) _____ 

Only (4) _____ to people who try to attack them

Lifestyle

Eat special (5) _____ and drink petrol from under the ground

Travel by (6) ______ at very high speeds

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Good morning, everyone. Today I'd like to tell you about life on a planet called Planet Hope.

Planet Hope is in the Milky Way Galaxy. It is three times bigger than Earth. It has three suns and four moons, so the weather is hot all year round, and its surface is quite dry. Planet Hope has only one season.

The creatures living there are Hopeans,  and they don't look like us. They have a big head, four eyes, two legs, and four arms. They have thick skin to protect them from the heat. They are very friendly and hospitable. They are only dangerous to people who try to attack them.

Hopeans grow special plants for food. They don't drink liquid water, they drink a type of petrol from under the ground. Hopeans use rockets to travel at very high speeds.

That is my description of Planet Hope and the creatures living on it. I hope you enjoyed it and thank you for listening.

Tạm dịch: 

Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về sự sống trên một hành tinh tên là Hành tinh Hy vọng.

Hành tinh Hy vọng nằm trong Dải Ngân hà. Nó lớn gấp ba lần Trái đất. Nó có ba mặt trời và bốn mặt trăng nên thời tiết ở đây nóng quanh năm và bề mặt của nó khá khô. Hành tinh Hy vọng chỉ có một mùa.

 Những sinh vật sống ở đó là nhưng Hopeans, và họ không giống chúng ta. Họ có đầu to, bốn mắt, hai chân và bốn tay. Họ cò có lớp da dày để bảo vệ họ khỏi cái nóng. Họ rất thân thiện và hiếu khách. Họ chỉ nguy hiểm với những người cố gắng tấn công hộ.

Hopeans trồng các loại cây đặc biệt để làm thức ăn. Họ không uống nước lỏng, họ uống một loại dầu từ dưới lòng đất. Hopeans sử dụng tên lửa để di chuyển với tốc độ rất cao.

Đó là mô tả của tôi về Hành tinh Hy vọng và những sinh vật sống trên đó. Tôi hy vọng mọi người thích nó và cảm ơn các bạn đã lắng nghe

Lời giải chi tiết:

1. 4/four

2. 4/four

3. hospitable

4. dangerous

5. plants

6. rockets

Name

(Tên)

Hopeans

Living place

(Nơi sống)

Planet Hope in the Milky Way Galaxy

(Hành tinh Hy vọng ở Dải Ngân Hà)

Appearance

(Ngoại hình)

Have a big head, four eyes, two legs, and four arms

(Có đầu lớn, 4 mắt và 4 tay)

Have thick skin to protect them from the heat

(Có làn da dày để bảo vệ họ khỏi cái nóng)

Behaviour

(Cách cư xử)

Friendly and hospitable

(Thân thiện và hiếu khách)

Only dangerous to people who try to attack them

(Chỉ nguy hiểm với những người cố gắng tấn công họ)

Lifestyle

(Lối sống)

Eat special plants and drink petrol from under the ground

(Ăn những loại cây đặc biêt và uống dầu từ trong lòng đất)

Travel by rockets at very high speeds

(Di chuyển bằng tên lửa tốc độ cao)

Bài 4

4. Work in pairs. Use your imagination to make notes in the table below about what aliens living on another planet would be like.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để ghi chú vào bảng dưới đây về người ngoài hành tinh sống trên hành tinh khác sẽ như thế nào.)


 

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write a paragraph (80 - 100 words) describing aliens living on another planet. Use your notes in 4.

(Viết đoạn văn (80 - 100 từ) tả người ngoài hành tinh sống ở hành tinh khác. Sử dụng ghi chú của bạn trong 4.)

Creatures living on ________ are called ____________.

Lời giải chi tiết:

Creatures living on Dreamy Planet are called Enviamans. They have a small head, big eyes, two legs, long arms and a short tail. They are blue, have a thick skin to protect them from the heat. Enviamans are friendly. They only attack to people who try to attack them. This creature also has a special lifestyle. They eat rocks and drink water from the ocean to survive. And they can fly with high speeds.

(Sinh vật sống trên Hành tinh Mộng mơ được gọi là Enviamans. Chúng có một cái đầu nhỏ, mắt to, hai chân, tay dài và một cái đuôi ngăn. Chúng có làn da xanh và dày để bảo vệ khỏi cái nóng. Enviaman thân thiện. Chúng chỉ tấn công những ai cố gắng tấn công chúng. Sinh vật này cũng có một lối sống đặc biệt. Chúng ăn đá và uống nước từ đại dương để sống. Và chúng có thể bay với vận tốc lớn.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back

  1. Write a word under each picture. 2. Circle the correct words to complete the sentences. 3. Rewrite each sentence so that it is closest in meaning to the original one. 4. Which of the underline parts in each questions is incorrect? Find and correct it.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Project

  1. Choose a planet in our solar system that you like and search for the information about it. 2. Design a poster about that planet, including: 3. Present your poster to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the text and match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the following questions.4. Work in pairs. Tick (v) the boxes to show what conditions a planet needs to support human life. 5. Work in groups. Take turns to talk about the conditions you think are required for a planet to support human life. Use the information in 4 and your own ideas.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the information below and answer the questions that follow. 4. Work in pairs. Discuss and match the three planets in 3 with the pictures (1 - 3) below. 5. Work in groups. Take turns to talk about one of the three planets in 3.

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Underline the correct word or phrase for each sentence. 2. Put the words and phrases in the correct order to make reported questions. 3. Change the following questions into reported questions. 4. Report the conversation between An and Mai. 5. Work in pairs. Ask your partner five questions about his / her daily routine and make notes of his / her answers. Then report your questions and your partner’s answers to the class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.