Tiếng Anh 8 Unit 6 Từ vựng


Tổng hợp từ vựng Unit 6. Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

I. GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

A CLOSER LOOK 1

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

A CLOSER LOOK 2

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

COMMUNICATION

49.

SKILLS 1

50.

51.

SKILLS 2

52.

53.

54.

LOOKING BACK

55.

56.

57.

58.

59.

60.

>> Luyện tập từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 8 Global Success


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Luyện tập từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 8 Global Success
 • Grammar Unit 6 Tiếng Anh 8 Global Success

  I. The future simple (Thì tương lai đơn) - Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn để miêu tả những khả năng và điều kiện trong tương lai. - Cấu trúc: S + will + động từ nguyên thể II. First conditional (Câu điều kiện loại 1) - Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả sự việc, điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. - Cấu trúc: If + S + V(hiện tại đơn), S + will V (tương lai đơn) - Chúng ta có thể sử dụng “unless” trong câu điều kiện. “Unless” có nghĩa “nếu…không…” hoặc “trừ khi…”

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and complete the table. 3. Complete each sentence with a word or phrase from the box. 4. Label each picture with a word or phrase from the box. 5. Greetings around the world. Take the quiz.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1

  1. Match the words and phrases with the pictures. 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /br/ and /pr/. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /br/ and circle the words with the sound /pr/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2

  1. Use the verbs from the box with will or won't to complete these dialogues. 2. Arrange these words and phrases in the correct order to form meaningful sentences. 3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional. 4. Fill in each blank with IF or UNLESS. 5. Complete the following sentences to make them true for you. Then share your answers with a partner.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.