Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 2


1. Work in groups. Make a list of some activities that cause water pollution. 2. Listen to the conversation and choose the correct word to complete each sentence. 3. Listen again and give short answers to the following questions. Use no more than THREE words. 4. Work in pairs. Read the notice and match the headings (a - e) below with the numbers (1-5). 5. Write a notice for the Go Green Club leader to invite students to attend a lecture on water pollution. Use the following details.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening

1. Work in groups. Make a list of some activities that cause water pollution.

(Làm việc nhóm. Liệt kê một số hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước.)

Example:

- throwing rubbish into rivers and lakes (ném rác vào sông và hồ)

- ...

Lời giải chi tiết:

- industrial waste (chất thải công nghiệp)

- marine dumping (đổ chất thải xuống biển)

- sewage and wastewater (nước cống và nước thải)

- oil leaks and spills (rò rỉ dầu và tràn dầu)

- chemicals and pesticides (các chất hóa học và thuốc trừ sâu)

- global warming (sự nóng lên toàn cầu)

- radioactive waste (chất thải phóng xạ)

Bài 2

2. Listen to a talk and choose the correct word to complete each sentence.

(Nghe một bài nói và chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)


1. Polluted water is unsafe for drinking / cooking and for other uses.

(Nước bị ô nhiễm không an toàn cho việc uống/ nấu nướng và các cách dùng khác.)

2. Sometimes toxic substances flow into rivers from factories / hospitals.

(Vài hợp chất độc hại hòa vào nước sông từ nhà máy/ bệnh viện.)

3. Water pollution has a dangerous / harmful effect on our life.

(Ô nhiễm nguồn nước có một ảnh hưởng nguy hiểm/ độc hại trong đời sống.)

4. We couldn't / shouldn't throw litter into rivers and lakes.

(Chúng ta không thể/ không nên ném rác xuống sông và hồ.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

All living things need water but water pollution has become a serious problem. Polluted water is unsafe for drinking and for other uses.

Water pollution happens when wastes and toxic substances make the water unsafe. There are two sources of water pollution: man-made and natural. Man-made substances pollute water when they flow into the water from factories and homes. Natural pollution occurs when rainwater with toxic chemicals flows into rivers or lakes. These rivers and lakes are a source of drinking water for humans. Water pollution has a harmful effect on our lives. But there are ways we can reduce water pollution. The first thing we can do is to treat water from factories and households. We should abo stop littering, especially dumping waste into rivers and lakes Finally, we can reduce water pollution by using green products and avoiding single-use products like plastic bags.

Tạm dịch: 

Tất cả các sinh vật sống đều cần nước nhưng ô nhiễm nước đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nước bị ô nhiễm không an toàn để uống và cho các mục đích sử dụng khác.

Ô nhiễm nước xảy ra khi chất thải và các chất độc hại làm cho nước không an toàn. Có hai nguyên nhân gây ô nhiễm nước: nhân tạo và tự nhiên. Các chất nhân tạo gây ô nhiễm nước khi chúng chảy vào nước từ các nhà máy và nhà ở. Ô nhiễm tự nhiên xảy ra khi nước mưa có hóa chất độc hại chảy vào sông hoặc hồ. Các sông, hồ này là nguồn cung cấp nước uống cho con người. Ô nhiễm nước có ảnh hưởng có hại đến cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, có nhiều cách để chúng ta có thể giảm thiểu ô nhiễm nước. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm là xử lý nước từ các nhà máy và hộ gia đình. Chúng ta nên ngừng xả rác, đặc biệt là việc đổ rác xuống sông hồ. Cuối cùng, chúng ta có thể giảm ô nhiễm nước bằng cách sử dụng các sản phẩm xanh và tránh các sản phẩm sử dụng một lần như túi nhựa.

Lời giải chi tiết:

1. drinking

2. factories

3. harmful

4. shouldn’t

1. Polluted water is unsafe for drinking and for other uses.

(Nước bị ô nhiễm không an toàn cho việc uống và các cách dùng khác.)

2. Sometimes toxic substances flow into rivers from factories.

(Vài hợp chất độc hại hòa vào nước sông từ nhà máy.)

3. Water pollution has a harmful effect on our life.

(Ô nhiễm nguồn nước có một ảnh hưởng độc hại trong đời sống.)

4. We shouldn't throw litter into rivers and lakes.

(Chúng ta không nên ném rác xuống sông và hồ.)

Bài 3

3. Listen again and give short answers to the following questions. Use no more than THREE words.

(Nghe lại và đưa ra câu trả lời ngắn cho những câu hỏi sau. Sử dụng không quá BA từ.)

1. What is the listening text about?

(Nội dung bài nghe là gì?)

2. How many sources of water pollution are there?

(Có bao nhiêu nguồn gây ra ô nhiễm nguồn nước?)

3. What are two common sources of drinking water?

(Hai nguồn nước uống phổ biến là gì?)

4. What type of effect does water pollution have on our life?

(Ô nhiễm nguồn nước gây ra ảnh hưởng gì trong đời sống?)

5. What products can we use to reduce water pollution?

(Sản phẩm nào chúng ta có thể dùng để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước?)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

All living things need water but water pollution has become a serious problem. Polluted water is unsafe for drinking and for other uses.

Water pollution happens when wastes and toxic substances make the water unsafe. There are two sources of water pollution: man-made and natural. Man-made substances pollute water when they flow into the water from factories and homes. Natural pollution occurs when rainwater with toxic chemicals flows into rivers or lakes. These rivers and lakes are a source of drinking water for humans. Water pollution has a harmful effect on our lives. But there are ways we can reduce water pollution. The first thing we can do is to treat water from factories and households. We should abo stop littering, especially dumping waste into rivers and lakes Finally, we can reduce water pollution by using green products and avoiding single-use products like plastic bags.

Tạm dịch: 

Tất cả các sinh vật sống đều cần nước nhưng ô nhiễm nước đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nước bị ô nhiễm không an toàn để uống và cho các mục đích sử dụng khác.

Ô nhiễm nước xảy ra khi chất thải và các chất độc hại làm cho nước không an toàn. Có hai nguyên nhân gây ô nhiễm nước: nhân tạo và tự nhiên. Các chất nhân tạo gây ô nhiễm nước khi chúng chảy vào nước từ các nhà máy và nhà ở. Ô nhiễm tự nhiên xảy ra khi nước mưa có hóa chất độc hại chảy vào sông hoặc hồ. Các sông, hồ này là nguồn cung cấp nước uống cho con người. Ô nhiễm nước có ảnh hưởng có hại đến cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, có nhiều cách để chúng ta có thể giảm thiểu ô nhiễm nước. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm là xử lý nước từ các nhà máy và hộ gia đình. Chúng ta nên ngừng xả rác, đặc biệt là việc đổ rác xuống sông hồ. Cuối cùng, chúng ta có thể giảm ô nhiễm nước bằng cách sử dụng các sản phẩm xanh và tránh các sản phẩm sử dụng một lần như túi nhựa.

Lời giải chi tiết:

1. What is the listening text about?

(Nội dung bài nghe là gì?)

=> Water pollution (sự ô nhiễm nước) 

2. How many sources of water pollution are there?

(Có bao nhiêu nguồn gây ra ô nhiễm nguồn nước?)

=> Two (hai)

3. What are two common sources of drinking water?

(Hai nguồn nước uống phổ biến là gì?)

=> Rivers and lakes (sông và hồ) 

4. What type of effect does water pollution have on our life?

(Ô nhiễm nguồn nước gây ra ảnh hưởng gì trong đời sống?)

=> A harmful effect (ảnh hưởng có hại)

5. What products can we use to reduce water pollution?

(Sản phẩm nào chúng ta có thể dùng để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước?)

=> Green products (những sản phẩm xanh)

Bài 4

Writing

4. Work in pairs. Read the notice and match the headings (a - e) below with the numbers (1-5).

(Làm việc theo cặp. Đọc thông báo và nối các tiêu đề (a - e) bên dưới với các số (1-5).)

(1) ABS Lower Secondary School

NOTICE

(2) 10 March, 20...

School Writing Contest

(3) Our school is organising a writing contest about the environment. Students from all the classes will participate. Interested students should contact the school by 20 March, 20...

Contest details:

Time: 2 p.m – 4 p.m, 5 April

Place: School Grand Hall

Topic: Environmental protection

(4) If you have any questions, please contact us at 031-823-1231 or email [email protected].

(5) Head Teacher

Dr. Adam Sanders

(signed)

a. Name of institution or organisation (school, etc.)

b. Body (date / time / duration / place, etc.)

c. Date of writing the notice

d. Author's name and signature

e. Contact details

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trường cấp 2 ABS

THÔNG BÁO

Ngày 10 tháng 3, 20…

Cuộc thi viết cấp trường

Trường chúng ta tổ chức một cuộc thi viết về môi trường. Học sinh ở tất cả các lớp có thể tham gia. Những học sinh quan tâm liên lạc với trường vào ngày 20 tháng 3, 20…

Thông tin cuộc thi:

Thời gian: 2 giờ - 4 giờ chiều, ngày 5 tháng 4

Địa điểm: Hội trường lớn

Chủ đề: Bảo vệ môi trường

Nếu các em có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên lạc vào số 031-823-1231 hoặc hòm thư điện tử [email protected]

Hiệu trưởng

Dr. Adam Sander.

a. Tên của học viện hoặc tổ chức (trường học, v.v.)

b. Thân bài (Ngày/ thời gian/ khoảng thời giant hi/ địa điểm v.v.)

c. Ngày viết thông báo

d. Tên tác giả và chữ kí

e. Chi tiết liên lạc

Lời giải chi tiết:

1. a

2. c

3. b

4. e

5. d

Bài 5

5. Write a notice for the Go Green Club leader to invite students to attend a lecture on water pollution. Use the following details.

(Viết thông báo cho trưởng câu lạc bộ Go Green mời sinh viên tham dự buổi diễn thuyết về ô nhiễm nguồn nước. Sử dụng các chi tiết sau.)

Time: 2 p.m. - 4 p.m.,6 March

(Thời gian: 2 giờ chiều - 4 giờ chiều, ngày 6 tháng 3)

Place: School Grand Hall

(Địa điểm: Hội trường lớn)

Topic: Water pollution

(Chủ đề: Ô nhiễm nước)

Lời giải chi tiết:

Green Earth Club

NOTICE

12 May, 2023

Lecture on Water Pollution

Green Earth Club is organising a lecture about the Water Pollution. Students from all the classes can participate. Interested students should contact the school by 20 May, 2023.

Lecture details:

Time: 2 p.m - 4 p.m., 6 June

Place: School Grand Hall

Topic: Water Pollution

If you have any questions, please contact us at 045-281-4769 or email [email protected]

Club Leader,

John Smith

Tạm dịch:

Câu lạc bộ Trái Đất Xanh

THÔNG BÁO

Ngày 12 tháng 5, 2023

Bài giảng về ô nhiễm nguồn nước

Câu lạc bộ tổ chức một bài giảng về ô nhiễm nguồn nước. Học sinh ở tất cả các lớp có thể tham gia. Những học sinh quan tâm liên lạc với trường vào ngày 20 tháng 5, 2023

Thông tin buổi giảng:

Thời gian: 2 giờ - 4 giờ chiều, ngày 6 tháng 6

Địa điểm: Hội trường lớn

Chủ đề: Ô nhiễm nguồn nước

Nếu các em có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên lạc vào số 045-281-4769 hoặc hòm thư điện tử [email protected]

Trưởng câu lạc bộ,

John Smith


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Looking back

  1. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 2. Complete each of the sentences with a word or phrase from the box. 3. Complete the following sentences using a clause. Use your own ideas. 4. Circle A, B, or C to identify the underlined part that needs correction.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Project

  1. Choose a serious pollution problem in your area (noise pollution, air pollution, water pollution, ...). Suggest solutions to the problem. 2. Make a poster. Write your solutions on your poster. Use picture or illustrate / decorate your poster. 3. Present your poster to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture and say what you see. Then list the names of some endangered species you know. 2. Read the text and choose the words or phrases to make the following statements correct. 3. Read the text again and choose the correct opinion A, B or C. 4. Work in pairs. Ask and answer about Vu Quang National Park. Look at the facts. 5. Work in groups. Talk about Vu Quang National Park, using the answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give clarification for the following. 3. Read the passage and tick (✓) the correct answers. 4. Match the activities people do on Earth Day with their results. 5. Work in pairs. Ask and answer about the things you and your friends do on Earth Day.

 • Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Read the sentences and write I.C if the underlined clause is an independent clause or D.C if it is a dependent clause. 2. Choose A, B, or C to complete each sentence. 3. Match the clauses in the two columns to form complex sentences. 4. Combine each pair of sentences, using the conjunction in brackets. 5. GAME Matching game. Work in two groups, A and B. Group A write main clauses. Group B write adverb clauses of time.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.