Tiếng Anh 8 Unit 8 Getting Started


1. Listen and read. 2. Mai and Alice mentioned four places where they can buy things. Complete the list. 3. Match the types of markets with the features. 4. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 5. GAME. Listing Work in groups. Quickly write down the names of some speciality shops. The group with the most correct answers wins.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

My favourite shopping place

(Nơi mua sắm yêu thích của tôi)

1. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)


Mai: How was your trip to Bac Ha, Alice?

Alice: It’s awesome. I like Bac Ha Fair most. It’s an open-air market in Lao Cai. 

Mai: What do you like about it?

Alice: Many things. The people at the market were wearing really colourful costumes.

Mai: Yeah ... They came from different minority groups.

Alice: I think so, and most of the products sold at the market were home-grown and home-made. I love it.

Mai: Do you have similar markets in New Zealand?

Alice: Yes, we do. Back in my city, Auckland, we have a farmers’ market every Saturday where farmers sell their products. My mother loves shopping there, and she rarely misses one.

Mai: I prefer shopping at the supermarket. I can find almost everything I need there, and I don’t have to bargain. All the items have fixed prices on their price tags. 

Alice: Right. It’s more convenient.

Mai: Yeah ... Oh, I’ve got to go. My art lesson starts at one o'clock, and I want to go to a convenience store on the way. See you later.

Alice: See you.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mai: Aice, chuyến đi của cậu đến Bắc Hà như thế nào?

Alice: Tuyệt vời. Mình thích Hội chợ Bắc Hà nhất. Nó là một khu chợ trời ở Lào Cai. 

Mai: Cậu thích điều gì ở đó?

Alice: Nhiều thứ lắm. Mọi người ở khu chợ mặc rất nhiều bộ đồ đầy màu sắc.

Mai: Đúng rồi ... Họ đến từ những dân tộc khác nhau.

Alice: Mình cũng thế, và hầu hết các sản phẩm ở chợ đều là tự trồng và tự làm lấy. Mình rất thích điều đó.

Mai: Ở Niu Di-lân có khu chợ như thế không?

Alice: Có chứ. Ở thành phố của mình, Auckland, tụi mình có một khu chợ nông sản nơi mà nông dân bán những sản phẩm của họ. Mẹ mình rất yêu thích mua sắm ở đó và bà ấy hiếm khi bỏ lỡ một lần nào.

Mai: Mình thích mua sắm ở siêu thị. Mình có thể tìm thất hầu hết mọi thứ mình cần ở đây và mình không cần phải trả giá. Tất cả mọi mặt hàng đều có giá cố định trên nhãn giá.

Alice: Đúng rồi. Như vậy thì tiện lợi hơn.

Mai: Ừa… Ồ, đến lúc mình phải đi rồi. Tiết mỹ thuật của mình sẽ bắt đầu vào lúc một giờ và mình muốn đến cửa hàng tiện lợi trên đường đi. Hẹn gặp lại cậu.

Alice: Hẹn gặp lại.

Bài 2

2. Mai and Alice mentioned four places where they can buy things. Complete the list.

(Mai và Alice đã đề cập đến bốn nơi mà họ có thể mua đồ. Hoàn thành danh sách.)

1. open-air market

2. ________________

3. ________________

4. ________________

Lời giải chi tiết:

1. open-air market (khu chợ trời)

Thông tin:

Alice: It’s awesome. I like Bac Ha Fair most. It’s an open-air market in Lao Cai. 

(Tuyệt vời. Mình thích Hội chợ Bắc Hà nhất. Nó là một khu chợ trời ở Lào Cai.)

Alice: I think so, and most of the products sold at the market were home-grown and home-made. I love it.

(Mình cũng thế, và hầu hết các sản phẩm ở chợ đều là tự trồng và tự làm lấy. Mình rất thích điều đó.)

2. farmers' market (chợ nông sản)

Thông tin:

Alice: Yes, we do. Back in my city, Auckland, we have a farmers’ market every Saturday where farmers sell their products. My mother loves shopping there, and she rarely misses one.

(Có chứ. Ở thành phố của mình, Auckland, tụi mình có một khu chợ nông sản nơi mà nông dân bán những sản phẩm của họ. Mẹ mình rất yêu thích mua sắm ở đó và bà ấy hiếm khi bỏ lỡ một lần nào.)

3. supermarket (siêu thị)

Thông tin:

Mai: I prefer shopping at the supermarket. I can find almost everything I need there, and I don’t have to bargain. All the items have fixed prices on their price tags. 

(Mình thích mua sắm ở siêu thị. Mình có thể tìm thất hầu hết mọi thứ mình cần ở đây và mình không cần phải trả giá. Tất cả mọi mặt hàng đều có giá cố định trên nhãn giá.)

4. convenience store (cửa hàng tiện lời)

Thông tin:

Mai: Yeah ... Oh, I’ve got to go. My art lesson starts at one o'clock, and I want to go to a convenience store on the way. See you later.

(Ừa… Ồ, đến lúc mình phải đi rồi. Tiết mỹ thuật của mình sẽ bắt đầu vào lúc một giờ và mình muốn đến cửa hàng tiện lợi trên đường đi. Hẹn gặp lại cậu.)

Bài 3

3. Match the types of markets with the features.

(Nối các loại chợ với các đặc điểm.)

Types of markets

Features

1. Open-air market

2. Supermarket

a. It’s outdoor.

b. Goods are displayed on shelves.

c. Shoppers can bargain.

d. All items have fixed prices.

e. The weather does not affect shopping.

Lời giải chi tiết:

Types of markets

(Loại chợ)

Features

(Chức năng)

1. Open-air market

(Chợ trời)

a. It’s outdoor.

(Ở ngoài trời.)

c. Shoppers can bargain.

(Người mua có thể trả giá.)

2. Supermarket

(Siêu thị)

b. Goods are displayed on shelves.

(Hàng hóa được trưng bày trên kệ.)

d. All items have fixed prices.

(Tất cả các món đồ đều có giá cố định.)

e. The weather does not affect shopping.

(Thời tiết không ảnh hưởng đến việc mua sắm.)

Bài 4

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

(Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong hộp.)

home-grown          bargain             home-made           price tag                 convenience store

1. - What is ‘_____’?

- It's when buyers talk to the sellers to get a lower price.

2. A _____is a small shop and is usually open 24/7.

3. This salad is made of _____vegettables.

4. How much is this T-shirt? I cannot see the _____.

5. Try our _____ bread, Mai. My mother made it this morning.

Phương pháp giải:

home-grown (adj): tự trồng

bargain (n, v): mặc cả           

home-made (adj): tự làm           

price tag (n): bảng giá                

convenience store (np): cửa hàng tiện lợi

Lời giải chi tiết:

1. bargain

2. convenience store

3. home-grown

4. price tag

5. home-made

 

1. - What is ‘bargain'?

(Trả giá là gì?)

- It's when buyers talk to the sellers to get a lower price.

(Đó là khi người mua nói chuyện với người bán để có giá thấp hơn.)

2. A convenience store is a small shop and is usually open 24/7.

(Một cửa hàng tiện lợi là một cửa hàng nhỏ và thường mở 24/7.)

3. This salad is made of home-grown vegetables.

(Đĩa sa-lát này được làm từ rau củ nhà trồng.)

4. How much is this T-shirt? I cannot see the price tag.

(Cái áo thun này bao nhiêu tiền vậy. Tôi không nhìn thấy nhãn giá.)

5. Try our home-made bread, Mai. My mother made it this morning.

(Mai, cậu thử bánh mì nhà làm này xem. Mẹ mình mới làm chúng sáng nay đó.)

Bài 5

5. GAME. Listing

(Trò chơi. Liệt kê)

Work in groups. Quickly write down the names of some speciality shops. The group with the most correct answers wins.

(Làm việc nhóm. Viết nhanh tên của một số cửa hàng chuyện doanh. Nhóm có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ thắng.)

Example: clothes shop, florist’s, ...

(Ví dụ: cửa hàng quần áo, cửa hàng hoa,...)

Lời giải chi tiết:

- bakery (tiệm bánh)

- barber (tiệm cắt tóc)

- café (quán ăn)

- bookshop (hiệu sách)

- candy shop (cửa hàng kẹo)

- clothes shop (cửa hàng quần áo)

- pawn shop (hiệu cầm đồ)

- boutique (cửa hàng quần áo)

- computer shop (cửa hàng vi tính)

- butcher’s (cửa hàng thịt/ quầy bán thịt)

- greengrocer’s (cửa hàng rau củ tươi)

- music shop (cửa hàng nhạc cụ)

- newsagent’s (cửa hàng bán báo/ quầy báo)

- jewellery store (cửa hàng trang sức)

- fishmonger’s (cửa hàng bán cá/ quầy bán cá)

- gift shop (cửa hàng quà tặng)

- toy shop (cửa hàng đồ chơi)

- pet shop (cửa hàng thú cưng)

- shoe shop (cửa hàng giày dép)


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1

  1. Write the words and phrases under the correct pictures. 2. Match the shopping places with their characteristics. 3. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sound /sp/ and /st/. 5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the underlined words.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with the adverbs of frequency from the box. 2. Read the schedule of the field trip for the grade 8 students tomorrow, and underline the verbs in the sentences. Then answer the questions. 3. Write A next to a sentence if it refers to a timetable, schedule or plan, and B if it is an unplanned future action. 4. Choose the correct option to complete each sentence. 5. Work in pairs. Ask and answer to check planned events for the community fair next month.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. In turn, make complaints about the situations below. 3. Listen to three people talking about their favourite shopping places and tick (v) the place they mention. 4. Work in pairs. Take turns to ask and answer what each person in 3 likes about their shopping place. 5. Work in groups. Share your favourite shopping place with your group. You can include:

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 1

  1. Read the list below and tick (✓) the most common reason(s) why you go shopping. 2. Read the passage and choose the correct answer A, B or C. 3. Fill in each blank with ONE word from the passage. 4. Work in pairs. Ask and answer about a new shopping centre. 5. Work in pairs. Ask and answer about a shopping centre, a supermarket, or an open-air market in your area. Take notes of your partner’s answers and report them to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss and tick (v) the things related to online shopping. 2. Listen to a talk about online shopping and fill in each blank with a suitable word. 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Choose a type of shopping from the list. Discuss and take notes of its advantages and disadvantages.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.