Tiếng Anh 8 Unit 9 A Commmunication


1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Practise giving and responding to bad news in the following situations. 3. Read the short passages below. Decide which natural disaster each person below is talking about. 4. Choose the correct answer to each question to see how much you know about natural disasters. 5. Work in pairs. Compare your answers. Then check your answers with the key on page 101. How many points did each of you get?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to the highlighted sentences. 

(Nghe và đọc đoạn hội thoại dưới đây. Chú ý những câu được đánh dấu.)


Mark: Phong, why are you so sad?

Phong: My grandparents called this morning. A flood destroyed their house.

Mark: I'm sorry to hear that.

Phong: It also damaged all of their crops.

Mark: That’s awful. I hope your grandparents are safe.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mark: Phong, sao cậu buồn thế.

Phong: Ông bà mình mới gọi sáng nay. Một cơn lũ đã phá hủy ngôi nhà của họ.

Mark: Mình rất lấy làm tiếc khi nghe điều đó.

Phong: Nó cũng phá hủy hết nông sản của ông bà rồi.

Mark: Thật tê. Mong ông bà cậu vẫn ổn.

Bài 2

2. Work in pairs. Practise giving and responding to bad news in the following situations.

(Làm việc theo cặp. Thực hành đưa ra và đáp lại tin xấu trong các tình huống sau)

- You have a friend in a mountainous area. A landslide destroyed his family’s garden yesterday. You share this news with your classmate.

(Bạn có một người bạn sống ở vùng núi. Một trận sạt lở đất đã phá hủy khu vườn của gia đình cậu ấy vào hôm qua. Bạn chia sẻ tin này với các bạn cùng lớp.)

- You hear that a big earthquake hit a city. You share this news with your classmate.

(Bạn nghe thấy có một trận động đất lớn trong thành phố. Bạn chia sẻ tin này với các bạn cùng lớp.)

Lời giải chi tiết:

1. A: B, why are you so sad?

(B, sao trông cậu buồn thế?)

B: I have a friend who lives in a mountainous area. A landslide destroyed his family's garden yesterday.

(Mình có một người bạn sống ở trên vùng núi. Một trận sạt lở đất đã phá hủy gia đình cậu ấy ngày hôm qua.)

A: I’m sory to hear that.

(Mình rất tiếc khi nghe điều đó.)

2. A: B, why are you so sad?

(B, sao trông cậu buồn thế?)

B: The news says that a big earthquake hit the city.

(Tin tức nói rằng có một trận động đất lớn ở thành phố.)

A: That’s awful. I hope everyone is safe.

(Thật tệ. Mong mọi người đều an toàn.)

Bài 3

3. Read the short passages below. Decide which natural disaster each person below is talking about.

(Đọc các đoạn văn ngắn dưới đây. Quyết định xem mỗi người dưới đây đang nói về thảm họa thiên nhiên nào)

Nam: We were travelling on the road near a mountain. Suddenly, a lot of rocks and mud came down the mountain.

Ann: While I was working in the garden, I saw a big funnel of wind moving towards us very quickly.

Tom: Suddenly, everything in our living room began to shake. My sister and I quickly hid under the table.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Nam: Chúng tôi đang ở trên đường gần một ngọn núi. Bất ngờ, rất nhiều tảng đá và bùn rơi từ trên núi xuống.

Ann: Khi tôi đang làm việc trong vườn, tôi thấy một cái phễu gió lớn đang tiến đến gần tôi rất nhanh.

Tom: Bất ngờ, mọi thứ ở trong phòng khách bắt đầu rung lắc. Chị tôi và tôi nhanh chóng lẩn trốn dưới bàn.

Lời giải chi tiết:

Nam: landslide (sạt lở đất)

Thông tin: Suddenly, a lot of rocks and mud came down the mountain.

(Bất ngờ, rất nhiều tảng đá và bùn rơi từ trên núi xuống.)

Ann: tornadoes (lốc xoáy)

Thông tin: … I saw a big funnel of wind moving towards us very quickly.

(… tôi thấy một cái phễu gió lớn đang tiến đến gần tôi rất nhanh.)

Tom: earthquake (động đất)

Thông tin: Suddenly, everything in our living room began to shake.

(Bất ngờ, mọi thứ ở trong phòng khách bắt đầu rung lắc.)

Bài 4

4. Choose the correct answer to each question to see how much you know about natural disasters.

(Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi để xem bạn biết bao nhiêu về thiên tai)

QUESTIONNAIRE

Question 1: Which of these may cause landslides? (Điều gì gây ra sạt lở đất?)

A. Heavy rain. (Mưa to)

B. Wind. (Gió)

C. Lightning. (Sấm chớp)

Question 2: Which of these activities may cause landslides? (Hoạt động nào dưới đây gây ra sạt lở đất?)

A. Littering. (Xả rác)

B. Cutting down trees. (Chặt cây)

C. Polluting the air. (Làm ô nhiễm không khí.)

Question 3: What scale is used for measuring earthquakes? (Thang đo dùng để đo động đất?)

A. Fahrenheit scale. (Thang Fahrenheit.)

B. Celsius scale. (Thang Celsius.)

C. Richter scale. (Thang Richter.)

Question 4: What natural disaster can an earthquake cause? (Thiên tai nào có thể gây ra động đất?)

A. A flood. (Lũ lụt)

B. A landslide. (Sạt lở đất)

C. A tornado. (Lốc xoáy)

Question 5: What do tornadoes form from? (Lốc xoáy đến từ đâu?)

A. An earthquake. (Động đất)

B. A flood. (Lũ lụt)

C. A thunderstorm. (Cơn giông)

Question 6: Where do tornadoes mostly happen? (Lốc xoáy thường diễn ra ở đâu?)

A. In the USA. (Ở Mỹ.)

B. In the UK. (Ở Anh.)

C. In Viet Nam. (Ở Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Work in pairs. Compare your answers. Then check your answers with the key on page 101. How many points did each of you get?

(Làm việc theo cặp. So sánh câu trả lời của bạn. Sau đó kiểm tra câu trả lời của bạn bằng từ khóa ở trang 101. Mỗi bạn được bao nhiêu điểm?)

 


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1

  1. Match the headlines (1 - 2) with the natural disasters (A - B). 2. Read the two news articles. Matched the highlighted words with their meanings. 3. Read the articles again and answer the questions. 4. Work in pairs. Match the questions with the answers. 5. Work in groups. Prepare a short piece of news about the natural disaster in 4 or one you know of. Report the news to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen to a broadcast. Put the activities (1- 6) in the correct column. 3. Listen again and tick T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Discuss what you should do before, during and after a flood. Write your ideas in the columns. 5. Write instructions (80 - 100 words) about things to do before, during, and after a flood.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back

  1. Write the name of a natural disaster in each blank. 2. Fill in each blank with the correct form of the word in brackets. 3. Put the verbs into the correct tense: the past simple or past continuous. 4. Complete the sentences about you and your family members.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project

  1. Choose a natural disaster you want to learn more about. 2. Research it. You can use these questions to guide you: 3. Create a poster about this natural disaster. Draw pictures or find suitable photos for it. 4. Present the poster to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences by putting the verbs in brackets into the past continuous. 2. Circle the correct answer to complete each sentence. 3. Look at the picture and write what each person in Lan’s family was doing when the earthquake happened. Use the given word and phrases from the box. 4. Form questions using the past continuous. Then in pairs, ask and answer the questions. 5. Memory challenge. Work in groups. Take turns to say a sentence that describes what each person in the picture was d

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.