Unit 6: Entertainment

Từ vựng

Tổng hợp Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 - Right on

Xem chi tiết

Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 6 Right on

Xem lời giải

Unit opener

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary - Unit 6.Entertainment - SGK tiếng Anh 6 - Right on

Xem lời giải

Vocabulary – 6f – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

6a. Reading

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 6a.Reading – Unit 6.Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Vocabulary – 6a – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 6a.Reading – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Speaking – 6a – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 6a.Reading – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Writing – 6a – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 6a.Reading – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

6b. Grammar

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 6b. Grammar – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Expressing an opinion – 6c – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Expressing an opinion – 6c. Vocabulary – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

6c. Vocabulary

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Types of TV programmes/films – 6c. Vocabulary – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Pronunciation – 6d – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – 6d. Everyday English – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

6d. Everyday English

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Choosing TV programmes – 6d. Everyday English – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

6e.Grammar

Might – should(n’t) – 6e.Grammar – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Xem lời giải

Conditional (type 1) – 6e – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Conditional (type 1) – 6e.Grammar – Unit 6.Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

6f. Skills

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Speaking – 6f – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Listening – 6f – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Writing – 6f – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Speaking – 6. CLIL – Unit 6 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 6. CLIL – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Xem lời giải

Xem thêm