Tác giả: Lorne Trương

Avatar photo
Tôi là Lorne Trương (Trương Bá Thiện) là người chịu trách nhiệm sản xuất và kiểm duyệt toàn bộ nội dung trên website SGTT - Yêu Văn Học (Sgtt.com.vn)

 

 

 

 

Một số thông tin giới thiệu: