LUYỆN CHỦ ĐỀ Ngữ âm - Trọng âm của từ nhiều hơn 3 âm tiết. - Lớp 12

NHẬN BIẾT (42%)

THÔNG HIỂU (39%)

VẬN DỤNG (19%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện