LUYỆN CHỦ ĐỀ Từ vựng - Cultural diversity (Phần 2) - Lớp 12

NHẬN BIẾT (10%)

THÔNG HIỂU (80%)

VẬN DỤNG (10%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện