LUYỆN CHỦ ĐỀ Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật - Lớp 9

NHẬN BIẾT (36%)

THÔNG HIỂU (55%)

VẬN DỤNG (9%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện