Chuyên đề học Sinh học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1. Dinh dưỡng khoáng - Tăng năng suất câu trồng và nông nghiệp sạch

Bài 1. Nguyên tắc và các biện pháp kỹ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng trong nền nông nghiệp sạch

Bài 2. Mô hình thủy canh theo hương phát triển nông nghiệp sạch 

Bài 3. Dự án: Điều tra tình hình sử dụng phân bón tại địa phương hoặc thực hành trồng cây với các kỹ thuật bón phân phù hợp 

Bài 4. Thực hành: Thí nghiệm chứng minh tác dụng của loại phân bón, cách bón và hàm lượng phân bón đối với cây trồng

Chuyên đề 2. Một số bệnh dịch ở người và cách phòng, chống

Bài 5. Bệnh dịch và tác nhân gây bệnh ở người

Bài 6. Nguyên nhân gây nhiễm bệnh dịch ở người

Bài 7. Các biện pháp phòng, chống bệnh dịch ở người

Bài 8. Dự án: Điều tra một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng, chống bệnh

Chuyên đề 3. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 9. Khái quát về vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 10. Ngộ độc thực phẩm

Bài 11. Dự án: Điều tra về hiện trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương

Các môn khác