Sách chuyên đề học tập Toán 11 Kết nối tri thức gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1. Phép biến hình trong mặt phẳng

Bài 1. Phép biến hình

Bài 2. Phép tịnh tiến

Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm 

Bài 5. Phép dời hình

Bài 6. Phép vị tự

Bài 7. Phép đồng dạng

Bài tập cuối chuyên đề 1

Chuyên đề 2. Làm quen với một vài khái niệm của lí thuyết đồ thị

Bài 8. Một vài khái niệm cơ bản

Bài 9. Đường đi Euler và đường đi Hamilton

Bài 10. Bài toán tìm đường đi tối ưu trong một vài trường hợp đơn giản

Bài tập cuối chuyên đề 2

Chuyên đề 3. Một số yêu tố vẽ kĩ thuật

Bài 11. Hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo

Bài 12. Bản vẽ kĩ thuật

Bài tập cuối chuyên đề 3

Các môn khác